[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Obstetrics and Gynecology 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Được sử dụng bởi hàng ngàn sinh viên y khoa mỗi năm để thành công trên USMLE Bước 2. Các bài giảng chính thức của Kaplan được đóng gói với hình ảnh đầy màu sắc và đánh giá rõ ràng. Đánh giá tốt nhất. Được tổ chức ở định dạng phác thảo với các…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Internal Medicine 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Ghi chú Bài giảng Kaplan chính thức cho USMLE Bước 2 CK bao gồm thông tin toàn diện mà bạn cần để kiểm tra USMLE Bước 2 và phù hợp với nơi cư trú mà bạn chọn. Cập nhật hàng năm bởi giảng viên toàn sao Kaplan. Minh họa cao. Bao gồm hình ảnh…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Surgery 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Ghi chú Bài giảng Kaplan chính thức duy nhất cho USMLE Bước 2 CK. Bao gồm thông tin toàn diện mà bạn cần để kiểm tra USMLE Bước 2. Cập nhật hàng năm bởi giảng viên toàn sao Kaplan. Minh họa cao. Bao gồm hình ảnh màu và bảng. Tích hợp. Được đóng gói…

[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics 2020
FacebookPinterestTwitterLinkedin Nhi khoa cung cấp đánh giá chuyên sâu với trọng tâm là các chủ đề năng suất cao. Một cách tiếp cận toàn diện. Giúp bạn hiểu sâu hơn trong khi tập trung nỗ lực của bạn. Được sử dụng bởi hàng ngàn sinh viên y khoa mỗi năm để thành công trên USMLE…