[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021
[Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020 [Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine 2018-2019 [Ngoại Văn] CURRENT Diagnosis and Treatment Neurology 3rd edition [Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 ― tập hàng đầu của loạt sách y khoa Lange nổi tiếng ― đã cung cấp thông tin có thẩm…

[Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020
[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 [Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine 2018-2019 [Ngoại Văn] CURRENT Diagnosis and Treatment Neurology 3rd edition YhocData xin chia sẻ mọi người quyển: CURRENT Practice Guidelines in Primary Care. Được tổ chức thành các chủ đề liên quan đến sàng lọc bệnh. Phòng chống dịch…

[Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine 2018-2019
[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 [Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020 [Ngoại Văn] CURRENT Diagnosis and Treatment Neurology 3rd edition CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine 2018-2019. Sách được viết cho các y bác sĩ, sinh viên y khoa nhằm tra cứu nhanh các hướng dẫn thực hành đầy…

[Ngoại Văn] CURRENT Diagnosis & Treatment Emergency Medicine 7th edition
[Ngoại Văn] Handbook of Critical and Intensive Care Medicine Bản Thứ 4th [Ngoại Văn] Pilbeam Mechanical Ventilation Bản Thứ 7th [Ngoại Văn] Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice Bản 8th Full Bộ CURRENT Diagnosis & Treatment Emergency Medicine 7th edition. Hướng dẫn sử dụng chẩn đoán, điều trị các tình trạng lâm sàng gặp trong…

[Ngoại Văn] CURRENT Diagnosis & Treatment Surgery 14th edition
[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Surgery 2020 [Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020 CURRENT Diagnosis & Treatment Surgery 14th edition. Thông tin dựa trên bằng chứng, điểm chăm sóc về 1000 bệnh và rối loạn thường được điều trị bởi các bác…

[Ngoại Văn] Current Diagnosis and Treatment: Obstetrics and Gynecology
[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Obstetrics and Gynecology 2020 [Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020 Current Diagnosis and Treatment: Obstetrics and Gynecology. Một cuốn sách sản ngắn gọn nhưng toàn diện.  Đề cập về quản lý y tế và phẫu thuật của…

[Ngoại Văn] CURRENT Diagnosis and Treatment Neurology 3rd edition
[Ngoại Văn] CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2021 [Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2020 [Ngoại Văn] CURRENT Practice Guidelines in Inpatient Medicine 2018-2019 CURRENT Diagnosis and Treatment Neurology 3rd edition.  Cuốn sách cập nhật đánh giá, hướng dẫn các tình trạng thần kinh thường thấy nhất. Các chương giới thiệu cách giải…