Tài Li?u Bài Gi?ng Covid-19 SARS-CoV-2: B?nh Vi?n Nhi?t ??i Trung ??ng

Virus Corona ?ang và s? ti?p t?c gieo r?c n?i s? hãi ??n th? gi?i. Chúng ta v?n ?ang tim ki?m cách th?c ki?m ch? nó. Tuy ch?a có ph??ng th?c nào là hi?u qu? hoàn toàn.

V?y nh?ng Vi?t Nam ?ã, ?ang ??t ???c nh?ng thành công nh?t ??nh khi ch?a có ca t? vong nào. M?i tr??ng h?p ???c ?i?u tr? t?t cho ??n th?i ?i?m này. Hy v?ng s?p t?i s? ti?p t?c nh? th?.

Hôm nay, YhocData xin gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i tài li?u bài gi?ng v? virus nCoV, Covid19 hay còn g?i là SARS-CoV-2 theo cách g?i WHO chính th?c.

Các b?n có th? nh?n xem ngay các bài gi?ng bên d??i. T?ng c?ng 11 bài gi?ng:

[adinserter block=”6″]

1/ D?CH T? H?C, C?N NGUYÊN VÀ C? CH? B?NH SINH VIÊM ???NG HÔ H?P C?P DO CH?NG VIRUS CORONA M?I (Covid-19)

2/ TRI?U CH?NG LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHI?M VIÊM ???NG HÔ H?P C?P DO CH?NG CORONA VIRUS M?I (COVID-19)

3/ H??NG D?N CH?N ?OÁN CA B?NH, CH?N ?OÁN XÁC ??NH, CH?N ?OÁN PHÂN BI?T VIÊM ???NG HÔ H?P C?P DO CH?NG M?I C?A CORONA (COVID 19)

4/ CH?M SÓC TÍCH C?C NHI?M TRÙNG HÔ H?P C?P N?NG: CH?N ?OÁN VÀ ?I?U TR?

5/ THA?NH LÂ?P ?Ô?I ?A?P ??NG NHANH TRONG BÊ?NH VIÊ?N

[adinserter block=”6″]

6/ KINH NGHI?M T? CH?C KHÁM, SÀNG L?C, CÁCH LY VÀ ?I?U TR? B?NH NHÂN

7/ S? D?NG PH??NG TI?N PHÒNG H? CÁ NHÂN

8/ THU TH?P VÀ X? LÝ B?NH PH?M HÔ H?P

9/ H??NG D?N GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH?NG B?NH VIÊM ???NG HÔ H?P C?P DO CH?NG VI RÚT CORONA (COVID-19)

10/ ??C ?I?M LÂM SÀNG, C?N LÂM SÀNG VIÊM ???NG HÔ H?P C?P COVID-19

11/  CA LÂM SÀNG CoVid 19

Leave a Reply