Tài Li?u Bài Gi?ng L?p Th? Máy C? B?n – ?HYD HCM 2019

B? tài li?u c?a ch??ng trình ?ào t?o “Th? máy c? b?n” m?i nh?t 2019 c?a b? môn H?i S?c C?p C?u – Ch?ng ??c c?a ??i h?c Y D??c H? Chí Minh t? ch?c.

Toàn b? bài gi?ng v? ch??ng trình th? máy. YhocData xin trích d?n chia s? l?i kho bài gi?ng này. Các b?n có th? xem tham kh?o ngay bên d??i ?ây:

1/ Thông khí c? h?c: Nguyên lý chung và ?ng d?ng

PGS.TS.BS. Ph?m Th? Ng?c Th?o

2/ Thông s? c? h?c ph?i

BS. Hu?nh Th? Thu Hi?n

3/ Các Mode th? c? b?n: Nguyên lý, cài ??t và ?i?u ch?nh

BS. Hu?nh Quang ??i

4/ Thông khí ki?m soát áp su?t

BS. Lê H?u Thi?n Biên

5/ T??ng tác tim ph?i

PGS.TS.BS. Lê Minh Khôi

[adinserter block=”6″]

6/ Áp l?c d??ng cu?i thì th? ra – Huy ??ng ph? nang

Ths. BS. Mai Anh Tu?n – PGS.TS.BS. Ph?m Th? Ng?c Th?o

7/ T?n th??ng ph?i do th? máy

Ths. BS. Mai Anh Tu?n – PGS.TS.BS. Ph?m Th? Ng?c Th?o

8/ H??ng d?n cài ??t ban ??u và ?i?u ch?nh các thông s? th? máy

BS. Hu?nh Quang ??i

9/ Thông khí không xâm l?n và Oxy l?u l??ng cao

BS. Nguy?n Bá Duy – Chúc các b?n h?c t?p t?t !

[adinserter block=”6″]

10/ Th? máy trên b?nh nhân COPD/ Hen

ThS. BS Nguy?n Ng?c Tú – PGS.TS Ph?m Th? Ng?c Th?o

11/ H?i ch?ng suy hô h?p c?p nguy k?ch

BS CKII. Phan Th? Xuân

12/ Theo dõi: Bi?u ?? sóng máy th?

Ths. BS. Mai Anh Tu?n – PGS. TS. BS. Ph?m Th? Ng?c Th?o

13/ Cai máy th?

BS. Ph?m Phan Ph??ng Ph??ng

14/ M? khí qu?n và ch?m sóc b?nh nhân m? khí qu?n

BS. Nguy?n Th? Thanh Trang

15/ Viêm ph?i th? máy

BS CKI. Nguy?n Lý Minh Duy

[su_spoiler title=”Tài Li?u L?p Th? Máy Nâng Cao” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

Leave a Reply