Tài li?u H?i ngh? Tim m?ch Mi?n Trung – Tây Nguyên m? r?ng [Hu? 7/2019]

Tài li?u H?i ngh? Tim m?ch Mi?n Trung – Tây Nguyên m? r?ng [Hu? 7/2019]. Do H?i tim m?ch h?c Vi?t Nam, Liên chi h?i tim m?ch mi?n Trung cùng ??i h?c Y Hu? t? ch?c. V?i s? tham gia c?a các Giáo S?, Phó Giáo S?, Chuyên gia tim m?ch trong và ngoài n??c: Hoa K?, B?, Trung qu?c, Nh?t B?n, Cuba, Malaysia. C?p nh?t các ki?n th?c d?a trên guidelines m?i, gi?i thi?u các k? thu?t ?i?u tr? hi?n ??i nh?t.

T?ng c?ng 15 chuyên ?? các v?n ?? tim m?ch và liên quan. YhocData xin d?n l?i và chia s? các bài gi?ng, báo cáo t?i b?n ??c n?m b?t, c?p nh?t m?i.

M?i ng??i có th? tham kh?o Link Download ngay bên d??i:

CHUYÊN ?? 1: T?NG HUY?T ÁP VÀ H?I CH?NG CHUY?N HÓA

CHUYÊN ?? 2: B?NH M?CH VÀNH VÀ TIM M?CH CAN THI?P

CHUYÊN ?? 3: H?I CH?NG VÀNH C?P VÀ SUY TIM

CHUYÊN ?? 4: C?P NH?T ?I?U TR? TIM M?CH VÀ SUY TIM

CHUYÊN ?? 5: NGO?I TIM M?CH VÀ C?P C?U

CHUYÊN ?? 6: TIM M?CH – N?I TI?T

CHUYÊN ?? 7: TIM M?CH VÀ CH?N ?OÁN HÌNH ?NH

CHUYÊN ?? 8: R?I LO?N NH?P TIM VÀ T?O NH?P

CHUYÊN ?? 9: B?NH M?CH VÀNH VÀ M?CH NÃO

CHUYÊN ?? 10: TIM M?CH – Y H?C GIA ?ÌNH

CHUYÊN ?? 11: B?NH LÝ VAN TIM VÀ B?NH ??NG M?C

D??i ?ây ti?p t?c là các báo cáo nghiên c?u m?i trên lâm sàng. Chúc các b?n h?c t?p t?t !

CHUYÊN ?? 12: CÁC NGHIÊN C?U KHOA H?C TR?

CHUYÊN ?? 13: CÁC NGHIÊN C?U LÂM SÀNG PH?N 1

CHUYÊN ?? 14: CÁC NGHIÊN C?U LÂM SÀNG PH?N 2

CHUYÊN ?? 15: CÁC NGHIÊN C?U LÂM SÀNG PH?N 3

Ngu?n: H?i Tim m?ch Mi?n Trung – Tây Nguyên

Leave a Reply