T?p Chí Tim M?ch H?c Vi?t Nam

T?p Chí Tim M?ch H?c Vi?t Nam S? 77. T?p h?p các tài li?u tim m?ch h?c. Các nghiên c?u lâm sàng, ca lâm sàng và chuyên ?? khoa h?c ???c ?? c?p ??n trong tài li?u.

Bao g?m kho?ng h?n 110 trang. ???c biên so?n b?i ??i ng? chuyên gia tim m?ch giàu chuyên môn c?a Vi?t Nam và n??c ngoài. ?ây là ngu?n tài li?u có giá tr? v?i m?i ng??i.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung tài li?u sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3151313874796463377537434e714647413344487a4e746e683754544733704638″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply