Th?n Kinh H?c – ?HYD HCM

Th?n Kinh H?c – ?HYD HCM.

Hôm nay, YhocData xin ti?p t?c chia s? ??n các b?n cu?n sách v? th?n kinh hay. Là giáo trình khá ??y ??, chi ti?t. Làm rõ nh?ng v?n ?? liên quan l?nh v?c này. Là tài li?u ?áng tham kh?o cho nh?ng b?n quan tâm.

“Th?n kinh h?c là môn h?c chuyên ngành c?a y h?c lâm sàng. Lâm sàng th?n kinh h?c g?n b? v?i hai Bnh v?c là khoa h?c và k? n?ng lâm sàng.

Vai trò c?a khoa h?c trong y h?c nói chung và trong th?n kinh h?c nói riêng là rõ ràng và chính xác. Nh?ng k? n?ng lâm sàng d?a trên c? s? khoa h?c. Là n?n t?ng cho nhi?u gi?i pháp c?a nhi?u v?n ?? lâm sàng th?n kinh.

[adinserter block=”6″]

Nh?ng thành t?u ?áng ng?c nhiên trong nhi?u th?p k? qua v? ph??ng pháp ch?n ?oán và ?i?u tr? b?nh. ?ã giúp cho c?c nhà th?n kinh h?c trong các k? thu?t mô t? sinh ??ng sinh lý b?nh. T? ?ó cho phép ti?p c?n t?i nh?ng v?n ?? lâm sàng ?ang ???c cho là “hóc búa” và “ti?m tàng” c?a th?n kinh h?c.”

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f3465363636753265706c36307164322f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305468616e2532304b696e68253230486f632e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply