The Intensive Care Unit Manual – 2nd edition

The Intensive Care Unit Manual – 2nd edition

S? tay H??ng d?n ??n v? Ch?m sóc ??c bi?t là m?t h??ng d?n th?c hành, th?c hành, bao g?m toàn b? các ?i?u ki?n g?p ph?i trong ICU, h??ng d?n b?n t?ng b??c t? cách ti?p c?n ban ??u v?i b?nh nhân thông qua ch?n ?oán và ?i?u tr?. Nh? g?n, giá c? ph?i ch?ng và toàn di?n, S? tay h??ng d?n s? d?ng ICU ??a t?t c? thông tin ch?m sóc quan tr?ng b?n c?n vào ngay trong t?m tay b?n!

?i ??u trong l?nh v?c ch?m sóc quan tr?ng v?i tài kho?n h??ng t?i th?c hành, có liên quan và ???c minh h?a rõ ràng v? sinh lý b?nh c?a b?nh hi?m nghèo, ???c trình bày ? ??nh d?ng d? ??c.

Có ???c cái nhìn sâu s?c có giá tr? v? vi?c nh?n bi?t, ?ánh giá và qu?n lý các tình tr?ng quan tr?ng nh? b?nh hô h?p, huy?t ??ng và truy?n nhi?m; qu?n lý b?nh nhân ICU v?i các tình tr?ng lâm sàng ??c bi?t; r?i lo?n tim m?ch, huy?t h?c và th?n kinh; ng? ??c và quá li?u; ch?n th??ng và b?ng; và nhi?u h?n n?a!

Hãy nh?p m?t kh?u ?? th?y Link Download c?a YhocData bên d??i nhé !!

[datpass pass=”yhocdata123″]

 sociadrive

[/datpass]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply