Th?c Hành B?nh Tim M?ch Tái B?n Th? 4 – Nguy?n Lân Vi?t

Th?c Hành B?nh Tim M?ch Tái B?n Th? 4 – Nguy?n Lân Vi?t. M?t trong nh?ng chuyên gia tim m?ch l?n c?a Vi?t Nam. Sách là ?n b?n l?n th? 4, ???c hi?u ch?nh, ra ??i n?m 2015.

YhocData góp nh?t ???c và xin chia s? l?i ??n t?t c? m?i ng??i. Quy?n sách tuy ch? b?n scan nh?ng ch?t l??ng hình ?nh t?t, rõ nét. C?p nh?t nh?ng ki?n th?c, v?n ?? tim m?ch và liên quan m?i.

Nh?ng quan ?i?m ?i?u tr? m?i trong th?c hành. Sách là ngu?n t? li?u cho các h?c viên cao h?c, các y bác s? hành ngh?. Là ngu?n tham kh?o hay cho m?i ng??i quan tâm.

Các b?n có th? t?i sách và tham kh?o sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f79346a737571776b316d63726a73702f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305468756325323048616e6825323042656e6825323054696d2532304d616368253230323031352e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply