Th?c Hành C?p C?u Và ?i?u Tr? B?nh N?i Khoa

Th?c Hành C?p C?u Và ?i?u Tr? B?nh N?i Khoa

Ebook Th?c Hành C?p C?u và ?i?u Tr? Các B?nh N?i Khoa c?a PGS. Hà Hoàng Ki?m. Sách cung c?p ng??i ??c ki?n th?c y khoa hi?n ??i. H??ng d?n ch?n ?oán, x? lý các tr??ng h?p c?p c?u n?i khoa. Các ph??ng ti?n, k? thu?t c?p c?u h?i s?c m?i.

Cu?n sách khá ng?n g?n, n?i dung c?p nh?t. Gói g?n ch? trong 235 trang sách. Giúp ng??i ??c d? dàng tra c?u ki?n th?c khi c?n thi?t.

N?i dung sách bao quát trong 7 ch??ng. Tu?n hoàn, hô h?p, n?i ti?t, th?n kinh. Còn có c? tiêu hoá, huy?t h?c, ch?ng ??c. Và nh?t là các lo?i thu?c th??ng dùng trong c?p c?u y khoa. M?i ng??i có th? t?i v? và tham kh?o sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f36333734796e353179366e707337642f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305468756325323068616e682532306469657525323074726925323076612532306361702532306375752532306e6f692532306b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply