Th?c Hành Lâm Sàng Chuyên Khoa Nhi – ?HYD HCM

Th?c hành lâm sàng chuyên khoa nhi tr??ng ??i h?c Y D??c Thành Ph? H? Chí Minh. Tài li?u h??ng d?n dành cho sinh viên Y4 – Y6. YhocData s?u t?m ???c và xin chia s? l?i v?i các b?n t?p PDF quy?n sách nhi khoa này.

Tài li?u ???c các th?y cô b? môn nhi c?a tr??ng biên so?nso?n. Ch? biên là PGS. TS. V? Minh Phúc – Ch? nhi?m B? môn Nhi.

[adinserter block=”6″]

Sách g?m 9 ch??ng. M?i ch??ng là m?t chuyên khoa: ch??ng Khám tr? em lành m?nh, ch??ng C?p c?u, ch??ng Nhi?m – Th?n kinh, ch??ng Hô h?p, ch??ng Tim m?ch, ch??ng Th?n – ni?u, ch??ng Huy?t h?c, ch??ng Tiêu hóa, ch??ng S? sinh.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u Th?c Hành Lâm Sàng Chuyên Khoa Nhi – ?HYD HCM sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31757a676a57386944745368692d375130626c7470396549614f6a4c5a696a41362f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply