Thu?c Ch?n Beta Trong B?nh Tim M?ch Và N?i Khoa

Tài li?u dùng thu?c trong ?i?u tr? tim m?ch và n?i khoa c?a h?i tim m?ch Vi?t Nam. YhocData v?a tìm ???c và xin chia s? l?i t?i các b?n t?p tài li?u hay, có giá tr? này.

Thu?c Ch?n Beta Trong B?nh Tim M?ch Và N?i Khoa. Tài li?u ???c biên so?n b?i các chuyên gia tim m?ch hàng ??u c?a Vi?t Nam.

[adinserter block=”6″]

Bao g?m nhi?u giáo s? bác s? có tên tu?i v?i tr??ng ban là Ph?m Nguy?n Vinh. Tài li?u ch? kho?ng h?n 40 trang. ?? c?p nh?ng v?n ?? s? d?ng thu?c ch?n Beta hay Beta Blocker trong ?i?u tr? b?nh tim m?ch.

M?i ng??i có th? t?i ngay và xem tham kh?o tài li?u Thu?c Ch?n Beta Trong B?nh Tim M?ch Và N?i Khoa sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f316445575971784471465844596a36595873496d646d75655555385242735a6855″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply