Ti?ng Anh Y Khoa: K? N?ng Giao Ti?p (English in Medicine)

Ti?ng Anh Y Khoa: K? N?ng Giao Ti?p (English in Medicine). M?t quy?n giáo trình ti?ng anh y khoa hay ???c YhocData s?u t?m ???c và chia s? l?i m?i ng??i. Sách ???c d?ch thu?t t? quy?n English in medicine r?t hay.

Sách ???c GS. BS. Tr?n Ph??ng H?nh phiên ng?. Là các tình hu?ng, ng? c?nh giao ti?p trong th?m khám b?nh. Nh?ng ?o?n ??i tho?i, m?u câu trao ??i gi?a bác s?, ?i?u d??ng và b?nh nhân.

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o n?i dung tài li?u Ti?ng Anh Y Khoa: K? N?ng Giao Ti?p (English in Medicine) sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f31646b534577484333575f586c6f2d4a476941427232577a5167653842374a526a2f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply