Ti?p C?n Lâm Sàng Theo V?n ?? – D?a Trên Harrison

Ti?p C?n Lâm Sàng Theo V?n ?? – D?a Trên Harrison. T??p ta?i li??u ?u???c nho?m soa?n di?ch t?? nh??ng chu?o?ng ???c bi??t quan tro?ng nh?t. ???c tri?ch t?? cuô?n nguye?n ly? n??i khoa Harrison nô?i tiê?ng.

Ma? th??i ?iê?m hi??n ta?i la? – Harrison Internal Medicine ?n b?n th? 19.

T??p ta?i li??u xuâ?t pha?t t?? y? tu???ng cu?a m??t sinh vie?n na?m th?? 5 cu?a Khoa Y ?HQG HCM. Nh?m ta?o ???ng l??c cho các sinh vie?n na?m khoá d??i ?u? t?? tin ?o?c hiê?u ta?i li??u ngoa?i va?n. Các b?n ?ã t?p h?p v?i nhau cùng d?ch và nh? th?y cô hoàn thi?n t?p sách này. Và co? h??i lie?n tu?c trau dô?i va? a?p du?ng nh??ng ba?i ho?c vê? tiê?ng anh chuye?n nga?nh trong mo?i tru???ng ho?c t??p y khoa, t??p ta?i li??u na?y la? kê?t qua? cu?a th??i gian da?i la?m vi??c.

[adinserter block=”6″]

Mong no? se? go?p phâ?n giu?p ca?c ba?n sinh vie?n tiê?p c??n vâ?n ?ê? hi??u qua?, thiê?t th??c v??i ?i?nh hu???ng ho?c theo vâ?n ?ê? cu?a Khoa Y ?HQG HCM.

Có th? nói ?ây là tác ph?m c?a quá trình d?ch thu?t mi?t mài, t?n nhi?u công s?c c?a nhóm. Là ngu?n tài li?u vô giá khi chính các b?n y khoa trên truy?n l?i cho ?àn em. V?i nh?ng ch??ng quan tr?ng t? cu?n kinh thánh n?i khoa Harrison ?n b?n th? 19. H?a h?n s? là tài li?u quý giá ?? nhi?u l?a sinh viên y t? tin ti?p c?n ki?n th?c trên lâm sàng.

Chúc các b?n h?c t?p t?t ! Ti?p C?n Lâm Sàng Theo V?n ?? – D?a Trên Harrison

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d31444b51375f6c78367575386a59435371675a4a596569625a66356266774a6c73″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply