Tri?u Ch?ng H?c Th?n Kinh – B? Y T?

Tri?u Ch?ng H?c Th?n Kinh – B? Y T?. Giáo trình ??o t?o bác s? ?a khoa ???c biên so?n b?i PGS. TS. Lê Quang C??ng. Là quy?n sách ?? c?p ??n các tri?u ch?ng, h?i ch?ng th?n kinh th??ng g?p.

???c so?n th?o, ki?m ??nh k? càng. Sách là tài li?u h?c t?p, gi?ng d?y mang tính chuyên môn cao cho các y bác s? hành ngh?.

[adinserter block=”6″]

N?i dung ng?n g?n, tr?ng tâm v?i kho?ng h?n 200 trang sách. M?i ng??i có th? t?i sách và tham kh?o n?i dung sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f76307164386d3939793735376a6b6a2f25354259686f63446174612e636f6d25354425323054726965752532306368756e67253230686f632532307468616e2532306b696e682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply