Châm C?u Th?c Hành

YhocData xin chia s? các b?n tài li?u y h?c c? truy?n m?i v? châm c?u. Tài li?u châm c?u th?c hành.

“?ông y có thu?c Nam, thu?c B?c, châm c?u khí công, xoa bóp, th? d?c … Châm c?u là m?t trong nh?ng ph??ng pháp ñi?u tr? c?a ?ông y r?t công hi?u, ??n gi?n mà không ph? thu?c vào hoàn c?nh, thu?c men bên ngoài, d? làm, r? ti?n, có kh? n?ng ñem l?i nhi?u k?t qu? k? di?u.

[adinserter block=”6″]

N?u không có d?ng c? châm, có th? s? d?ng ngón tay, móng tay b?m huy?t. M?t ?i?u thu?c lá ?? c?u. Mi?n là ng??i cán b? y t? ch?n ?oán b?nh, n?m ???c huy?t và có k? thu?t t?t thì gi?i quy?t ???c b?nh t?t.

Quy?n CHÂM C?U TH?C HÀNH c?a l??ng y Nguy?n H?u Hách là m?t trong nh?ng sách châm c?u có giá tr?.”

M?i ng??i có th? xem và t?i tài li?u Châm C?u Th?c Hành ngay sau ?ây:

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6f377271696e707a677033763369762f25354259686f63446174612e636f6d25354425323045626f6f6b2d4368616d2d6375752d746875632d68616e685f3938363232322e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply