YhocData là website t?ng h?p tài li?u y h?c ???c chia s? r?ng rãi trên internet, không ph?i là website th??ng m?i ?i?n t?, kinh doanh mua bán.

T?t c? ebook trên YhocData.com ???c t?ng h?p t? nhi?u ngu?n trên internet, m?ng xã h?i. T?t c? sách trên YhocData.com chia s? vì ?ích duy nh?t là ?? ??c, tham kh?o, giúp sinh viên, bác s? Vi?t Nam ti?p c?n, hi?u bi?t nhi?u h?n v? y h?c. Chúng tôi không bán hay in ?n, sao chép. N?u có ?i?u ki?n các b?n hãy mua sách g?c t? nhà s?n xu?t ?? ?ng h? tác gi?

*****

Chính sách b?n quy?n c?a YhocData:

– Toàn b? các ebook trên website ??u có b?n quy?n thu?c v? tác gi? và các nhà xu?t b?n, chúng tôi không n?m gi? b?n quy?n trên các quy?n sách này.
– Vi?c s? hóa tài li?u và chia s? ebook nh?m ph?c v? nhu c?u h?c t?p và nghiên c?u v? y h?c gi?a các n?i b? thành viên c?a th? vi?n. Chúng tôi không phát tán r?ng rãi nh?ng ebook này trên internet nên không gây t?n th?t, ?nh h??ng ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a nhà xu?t b?n.
– Chúng tôi không th??ng m?i hóa nh?ng ebook này (ngh?a là quy ??i ra giá và mua bán nh?ng ebook này)
– Th? vi?n s?n sàng g? b? sách ra kh?i website khi nh?n ???c yêu c?u t? tác gi? hay nh?ng ng??i ?ang n?m gi? b?n quy?n nh?ng sách này.
– Th? vi?n không khuy?n khích các cá nhân hay t? ch?c in ?n, phát hành l?i và th??ng m?i hóa các ebook này n?u ch?a ???c s? cho phép c?a tác gi?.

?ây là trang tài li?u ???c l?p ra nh?m m?c ?ích chia s? tài li?u MI?N PHÍ cho Sinh Viên.

Các tài li?u này ???c t?ng h?p t? các Page, Group mà m?i ng??i chia s? trên m?ng xã h?i. N?u nh? NHÀ XU?T B?N, TÁC GI?, CH? S? H?U các tài li?u trên không ??ng ý xu?t hi?n trên trang web xin liên h? t?i YhocData, chúng tôi s? g? b? nó trong vòng 24h.

M?i th?c m?c hay khi?u n?i xin vui lòng liên h? chúng tôi

Liên H? | Contact