Tr?c Nghi?m ?i?u D??ng Có ?áp Án – Y Thái Nguyên

Tr?c Nghi?m ?i?u D??ng Có ?áp Án – Y Thái Nguyên. Biên so?n dành cho ??i t??ng y h?c c? truy?n. D??i ?ây là tr?n b? câu h?i c?a b? môn. Các b?n có th? tham kh?o vài câu m?u và t?i toàn b? v? máy.

501. Tha?m kha?m vie?m kh??p da?ng thâ?p co? thê? ti?m ?u???c tô?n thu?o?ng thu???ng g??p nhâ?t ?? kh??p la?:

A. Su?ng

B. No?ng

C. ?o? ?au

D. Ha?n chê? v??n ???ng

502. Vie?m kh??p da?ng thâ?p co? ca?c dâ?u hi??u tô?n thu?o?ng ???c tru?ng sau, NGOA?I TR??:

A. Vie?m kh??p ngo?n chi

B. Vie?m kh??p ?ô?i x??ng

C. C??ng kh??p buô?i sa?ng

D. Vie?m kh??p l??n

[adinserter block=”6″]

137. Th??c hi??n cha?m so?c b??nh nha?n ?au nh??c ca?c kh??p câ?n chu? y? ca?c ?iê?m sau, NGOA?I TR??:

A. Cha?m ca?c huy??t la?n c??n kh??p ?au

B. B??nh nha?n n??m no?i thoa?ng, tra?nh â?m thâ?p

C. Xoa bo?p, v??n ???ng ca?c kh??p nhe? nha?ng

D. Kho?ng ne?n du?ng cô?n xoa bo?p co? ma? tiê?n ?ê? xoa bo?p kh??p ?au

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f387a316d35736f3461743939757a682f25354259686f63446174612e636f6d253544253230544e2532304469657525323044756f6e6725323059253230546861692532304e677579656e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply