Thu?c Tim M?ch

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n tài li?u thu?c tim m?ch v?a s?u t?m ???c.

Nh? tên g?i, tài li?u ?? c?p ??n các v?n ?? d??c lý trong tim m?ch. C? ch? tác ??ng các nhóm thu?c v?i c? th?. Tài li?u khá l?n, h?n 700 trang.

[adinserter block=”6″]

?i t? nh?ng ki?n th?c sinh lý ?? nêu lên quá trình ?nh h??ng c?a thu?c v?i h? tim m?ch. Các nhóm l?i ti?u tác d?ng khác nhau ra sao, các nhóm ch?n th? th?, ?c ch? men chuy?n c?n l?u ý ?i?u gì,… ??u ???c nói ??n.

M?i ng??i có th? t?i và xem n?i dung tài li?u Thu?c Tim M?ch sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d31456e7031436378344a63704258516936395972754344503532524148416e3865″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply