Phác ?? ?i?u Tr? Vi?n Tim TPHCM 2022

Phác ?? ?i?u Tr? Vi?n Tim TPHCM 2022. YhocData xin gi?i thi?u và chia s? t?i m?i ng??i t?p tài li?u r?t có giá tr?. C?p nh?t nh?ng ki?n th?c y khoa chính th?ng c?a vi?n tim thành ph? H? Chí Minh, m?t trong nh?ng trung tâm tim m?ch l?n khu v?c phía nam.

Tài li?u ???c biên so?n b?i ??i ng? y bác s? giàu chuyên môn c?a vi?n tim, là gi?ng viên các tr??ng y khoa l?n, chuyên sâu v? tim m?ch. T?ng c?ng 728 trang, cung c?p các ki?n th?c ?i?u tr? c?a vi?n tim m?i nh?t nh?: suy tim c?p, suy tim m?n, b?nh m?ch vành, h?i s?c tim m?ch,…

[adinserter block=”6″]

M?i ng??i có th? xem và tham kh?o tài li?u Phác ?? ?i?u Tr? Vi?n Tim TPHCM 2022 ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f315366414838596f48317253366546516966444c44357062576c673276436663732f76696577″]

[adinserter block=”6″]

One Response

  1. Thanh October 5, 2022

Leave a Reply