B?NH ÁN B?NH B?CH C?U C?P DÒNG TU?

B?NH ÁN B?NH B?CH C?U C?P DÒNG TU?

I/ HÀNH CHÍNH

H? tên b?nh nhân:   V?n Th? M

Gi?i : N?                 Tu?i: 20

Ngh? nghi?p: Sinh viên

Dân t?c: Kinh

??a ch?: Th?a Thiên Hu?

Ngày vào vi?n: 12h ngày 12/12/20xx

Ngày làm b?nh án: ngày 19/12/20xx

II/ B?NH S?

1. Lý do vào vi?n: s?t, ?au x??ng ?c.
2. Quá trình b?nh lí

Cách ?ây 3 tháng b?nh nhân xu?t hi?n s?t cao liên t?c trong ngày, s?t nóng, có gai rét, không có c?n rét run, dùng thu?c h? s?t (paracetamol d?ng s?i) s?t gi?m ít, sau ?ó l?i s?t l?i. ?au d?c x??ng ?c, khi ?n vào ?au t?ng. Kèm theo ch?y máu chân r?ng khi ?ánh r?ng, hoa m?t, chóng m?t, ng??i m?t m?i, ??i ti?u ti?n bình th??ng có ngoài ra không có tri?u ch?ng nào khác. Vào A7 ???c khám, làm t?y ?? ch?n ?oán xác ??nh b?nh BCC dòng t?y th? M6, ???c ?i?u tr? theo phác ?? 3-7, b?nh ?n ??nh, ?i?u tr? tái t?n công, c?ng c? b?ng cytosar, 6MP, corticoid.

Kho?ng 1 tu?n này, các tri?u ch?ng trên xu?t hi?n l?i, có xu h??ng n?ng d?n lên, kèm theo xu?t huy?t t? nhiên d??i da: 2 c?ng chân, m?t, thân mình và niêm m?c (ch?y máu chân r?ng), ngoài ra không còn tri?u ch?ng gì khác. Vào A7 ngày 7/06/20xx trong tình tr?ng

 • M?ch 70 l?n/phút, HA: 100/60mmHg
 • Nhi?t ?? 3808
 • T?n s? th? 18 l?n/phút

???c ch?n ?oán là b?nh b?ch c?u c?p dòng t?y th? M6, ?i?u tr? hóa ch?t theo phác ?? 7+3.

Hi?n t?i ngày th? 5 c?a b?nh: còn s?t (sáng lúc 6h ?o ???c 3803), ?? ?au x??ng ?c, không ch?y máu chân r?ng, ?? m?t m?i, ?n u?ng kém, ??i ti?u ti?n bình th??ng. Xu?t hi?n ?au t?c vùng th??ng v?.

3. Ti?n s?:

B?n thân: kh?e m?nh

Giai ?ình: không ai b? b?nh b?ch c?u c?p, m?n hay b?nh t?y x??ng

III/ TH?M KHÁM HI?N T?I

 1. Toàn thân

Ý th?c t?nh, ti?p xúc t?t, môi khô, h?i th? hôi

Th? tr?ng trung bình, BMI = 18,5 (45kg, 1m55)

Da xanh xao, niêm m?c nh?t, l??i nh?t, còn gai, n?p ?n r?ng không rõ, hãm l??i bình th??ng.

Xu?t huy?t t? nhiên d??i da ?a hình thái, ?a v? trí: m?t, thân mình, 2 c?ng chân. Các n?t xu?t huy?t ?ang thoái bi?n có màu xanh ho?c vàng. Không ng?a, không ?au, không rát, ?n phi?n kính không m?t

2 chi d??i không phù. S?t: nhi?t ?? 3803.

H?ch ngo?i vi không s?ng ?au, tuy?n giáp không s? th?y

2. Các c? quan

 2.1 Tu?n hoàn:

M?m tim ??p ? liên s??n V ???ng gi?a ?òn trái. Ti?ng T1 T2 rõ.

Không     có     ti?ng     tim     b?nh      lý Nh?p tim ??u 75 l?n/phút, HA: 110/70mmHg.

2.2. Hô h?p:

L?ng ng?c cân ??i, nh?p th? ??u, 18 l?n/phút Rì rào ph? nang 2 ph? tr??ng rõ.

Không có ran

2.3. Tiêu hóa:

B?ng m?n, ?n các ?i?m ngo?i khoa xu?t chi?u thành b?ng không ?au ?n ?i?m th??ng v? ?au

Gan, lách không s? th?y

Không có tu?n hoàn bàng h?, không có gõ ??c vùng th?p

2.4. Ti?t ni?u

2 h? th?n không c?ng g?

Ch?m th?n (-), b?nh b?nh th?n (-), rung th?n (-)

2.5. Th?n kinh

HCMN (-), 12 ?ôi dây th?n kinh s? não hi?n t?i không có d?u hi?u b?nh lý.

2.6. Các c? quan khác

??ng t? 2 bên ??u, 2ly, ph?n x? ánh sáng (+) Niêm m?c h?ng h?ng, 2 amydal không s?ng ?au

2.7. Các xét nghi?m ?ã làm:

– ?i?n tim: nh?p xoang 80 chu k?/phút, tr?c trung gian, không có RL nh?p.

– Siêu âm ? b?ng: không có t?n th??ng

– XQ tim: bình th??ng

– Sinh hóa máu:

– Công th?c máu:

 • SLBC: 5,8G/l; Blast: 54%; v?ng m?t các giai ?o?n trung gian gi?a blast v?i t? bào tr??ng thành
 • HC: 3,72T/l; HST: 111; HCT: 0,312;
 • MCV: 85,9; MCH: 29,7; MCHC: 354
 • TC: 73 G/l

IV. TÓM T?T- CH?N ?OÁN

1. Tóm t?t b?nh án

B?nh nhân n? 20 tu?i, vào vi?n v?i lý do s?t cao, ?au x??ng ?c. B?nh bi?u hi?n 3 tháng nay. Quá trình b?nh bi?u hi?n v?i các h?i ch?ng và tri?u ch?ng sau

– H?i ch?ng nhi?m khu?n:

 • S?t cao liên t?c trong ngày, s?t nóng, có gai rét, không có c?n rét run, dùng thu?c h? s?t (paracetamol d?ng s?i) s?t gi?m ít, sau ?ó l?i s?t l?i
 • Nhi?t ?? 38,3oC
 • Môi khô, h?i th? hôi
 • B?ch c?u: 5,8G/l

– H?i ch?ng thi?u máu ??ng s?c m?c ?? nh?

 • Hoa m?t, chóng m?t, ng??i m?t m?i
 • Da xanh xao, niêm m?c nh?t, l??i nh?t, còn gai, n?p ?n r?ng không rõ, hãm l??i bình th??ng
 • HC: 3,72T/l; HST: 111; MCV: 85,9; MCH: 29,7; MCHC: 354

– H?i ch?ng xu?t huy?t do gi?m ti?u c?u

 • Xu?t huy?t t? nhiên d??i da ?a hình thái, ?a v? trí: m?t, thân mình, 2 c?ng chân. Các n?t xu?t huy?t ?ang thoái bi?n có màu xanh ho?c vàng.
 • Không ng?a, không ?au, không rát, ?n phi?n kính không m?t
 • Xu?t huy?t niêm m?c: ch?y máu chân r?ng
 • TC: 73 G/l

– H?i ch?ng xâm l?n

 • ?au x??ng ?c
 • Gan lách không to
 • Blast máu ngo?i vi d??ng tính v?i t? l? cao: 54%. Có “kho?ng tr?ng b?ch c?u”
 • Di?n tích b? m?t c? th? = 1,39 m2.
2. Ch?n ?oán: B?nh BCC dòng t?y th? M6 giai ?o?n tái phát
3. Tiên l??ng: n?ng
4. H??ng x? trí:

– Làm thêm các xét nghi?m:

 • Làm t?y ?? ?? ch?n ?oán xác ??nh dòng, th?
 • Xét nghi?m thêm acid uric. => cao ph?i ?i?u tr? gi?m acid uric máu => ?? phòng c?n ?au d?ng gout (Allopurinol (100 – 300mg/ngày, chia làm 2 l?n)
 • Làm n?i soi d? dày

– Nguyên t?c ?i?u tr?

 • Dùng hóa ch?t li?u cao dung n?p t?i ?a
 • Dùng hóa ch?t k?t h?p ?ánh vào các th?i k? khác nhau c?a quá trình phân bào
 • ?i?u tr? t?n công dùng phác ?? 7+3 k?t h?p ?i?u tr? c?ng c? có h? th?ng b?ng hoác h?t m?nh + ghép t?y th? th?n ho?c hóa ch?t m?nh + ghép t?y ??ng lo?i
 • ?i?u tr? tích c?c các bi?n ch?ng: nhi?m khu?n, thi?u máu, xu?t huy?t

– ?i?u tr? c? th?: ??n 1 ngày

 1. Natriclorua 0,9% x 1000ml, truy?n TM XL gi?t/phút
 2. Alexan 100mg/5ml x 1 l?, pha vào l? Natriclorua 0,9%, Natriclorua 0,9%, dùng 7 ngày
 3. Farmorubincin 30mg x    2 l?, pha vào l? Natriclorua 0,9%, Natriclorua 0,9%, dùng 3 ngày
 4. Prizinton 8mg x 2 ?ng, tiêm t?nh m?ch tr??c khi truy?n hóa ch?t 1h
 5. Glucose 5% x 500ml, truy?n XL gi?t/phút
 6. Fortex 25mg 2 viên, sáng 1 viên, chi?u 1 viên
 7. Phinpovin 5g x 2 ?ng, pha vào glucose truy?n XL gi?t/phút
 8. Fosmicin 1g x 2 l?, sáng 1g, chi?u 1g, tiêm t?nh m?ch ch?m
 9. Newferon 12,5% x 2 ?ng, sáng 1 ?ng, chi?u 1 ?ng, tiêm t?nh m?ch ch?m

TR? L?I CÂU H?I

1. T?i sao ch?n ?oán b?nh BCC

– HC thi?u máu ??ng s?c

 • Hoa m?t, chóng m?t.
 • Da xanh xao, niêm m?c nh?t nh?t, l??i nh?t, n?p ?n r?ng không rõ, còn gai, v? giác bình th??ng.
 • HC gi?m, HST gi?m
 • MCV, MCH, MCHC trong gi?i h?n bình th??ng

– HC xu?t huy?t gi?m ti?u c?u

 • Xu?t huy?t t? nhiên d??i da và niêm m?c
 • Xu?t huy?t ?a hình thái, ?a v? trí
 • Ti?u c?u gi?m

– HC nhi?m khu?n

 • S?t cao, s?t liên t?c trong ngày
 • Môi khô, h?i th? hôi
 • BC 5,6G/l

– HC xâm l?n Blast

 • ?au x??ng ?c.
 • Công th?c máu ngo?i vi: xu?t hi?n Blast v?i t? l? 54%, v?ng m?t các giai ?o?n trung gian gi?a blast và tr??ng thành ? b?nh nhân này tr??c ?ó ?ã ?i?u tr? t?i a7-103 v?i ch?n ?oán BCC dòng t?y th? M6

– C?n ph?i làm t?y ?? ch?n ?oán quy?t ??nh (ho?c cho b?nh nhân sao k?t qu? l?n tr??c)

 1. T?y giàu t? bào, t?ng s? blast > 30% t? bào t?y. Có khi ??n 80-100% – hình ?nh ??n d?ng t? bào
 2. Có “kho?ng tr?ng b?ch c?u” rõ rãng
 3. Các dòng t? bào c?a t?y: BC h?t, M?u TC, HC non b? suy gi?m nghiêm tr?ng

2. T?i sao ch?n ?oán dòng t?y

– Lâm sàng: không có h?ch to, di?n bi?n nhanh, tiên l??ng n?ng (dòng lympho th??ng có h?ch to, xu?t huy?t không nhi?u, di?n bi?n ch?m h?n và tiên l??ng t?t h?n dòng t?y)

– C?n lâm sàng:

 • Hình thái t? bào trong t?y – ch? y?u d?a vào cái này
 • Hóa t? bào
 • D?u ?n mi?n d?ch
 • Di truy?n

– Ch?n ?oán dòng t?y vì

 • Blast dòng t?y > 30%
 • PAS (-), peroxydase (+)

(còn dòng lympho PAS (+), peroxydase (-))

 • Hi?n nay ch? y?u d?a vào hình thái t? bào

BC dòng t?y: 1 s? TB có que (h?t) azur, th? ?? Auer b?t màu ??

3. T?i sao ch?n ?oán th? M6

 • HC non > 50% (g?m ti?n NHC, NHC ái ki?m, NHC ?a s?c, NHC ái toan – ch? y?u t?ng ti?n NHC và NHC ái ki?m)
 • ?ang phân chia m?nh

4. T?i sao ch?n ?oán giai ?o?n tái phát

 • B?nh nhân ?ã ???c chân ?oán xác ??nh cách ?ây 3 tháng và ?i?u tr? ?n ??nh
 • Xu?t hi?n ??y ?? các HC lâm sàng, ??c bi?t là HC xu?t huy?t và thi?u máu
 • ? máu ngo?i vi xu?t hi?n Blast
 • T?y ??: Blast > 30%?

5. Giai ?o?n ?n ??nh không hoàn toàn

 • Xu?t hi?n 1 trong 4 HC lâm sàng nh?ng th??ng không có xu?t huy?t
 • Có th? có Blast ? máu ngo?i vi
 • T?y ??: blast 15 – 30%

6. Giai ?o?n ?n ??nh

 • Lâm sàng không có tri?u ch?ng
 • T?y ??: Blast < 5%

7. Nguyên t?c ?i?u tr?: hàng ??u v?n là hóa tr? li?u

 • Dùng hóa ch?t li?u cao, dung n?p t?i ?a
 • Dùng hóa ch?t k?t h?p ?ánh vào các th?i k? khác nhau c?a quá trình phân bào
 • ?i?u tr? t?n công k?t h?p ?i?u tr? duy trì có h? th?ng
 • Phòng ch?ng tích c?c các bi?n ch?ng

8. Phác ?? hi?n nay hay dùng, phác ?? 7 + 3

 • Farmorubicin l? 30mg, li?u 45 mg/m2 N1-3
 • Alexan (Cytarabine) l? 100mg/5ml, li?u 100mg/ m2 N1-7

?i?u tr? c?ng c?:

 • Alexan 200mg/m2, t?nh m?ch, N1, N5
 • Thioguanin 100mg/ m2 u?ng cách 12h/l?n x 5 ngày
 • Sau 5 ngày m?i dùng

Daunorubicin 60 m2 tiêm t?nh m?ch 3 ngày ti?p theo

9. Dùng Corticoid v?i BCC dòng lympho vì blast dòng lympho có th? c?m th? ??c hi?u v?i corticoid

10. Cách tính di?n tích b? m?t c? th?

S = ( ( Height(cm) x Weight(kg) ) / 3600 )1/2 ? b?nh nhân: chi?u cao 155cm, n?ng 45 Kg => S = 1,39

11. Tiên l??ng d?a vào

 • Th? b?nh: BCC c?p dòng Lympho tiên l??ng t?t h?n BCC dòng t?y.
 • Tu?i: tu?i tr? tiên l??ng t?t h?n, nh?ng BCC ? tr? s? sinh r?t n?ng.
 • S? l??ng BC: th? t?ng BC tiên l??ng t?t h?n th? gi?m BC, n?u t?ng quá cao > 200 –  300  G/l tiên l??ng l?i  n?ng vì d? xâm l?n vào não,    d? t?c m?ch ch?y máu n?ng.
 • S? l??ng HC, TC càng gi?m tiên l??ng càng kém.
 • C? ??a và th? tr?ng chung c?a BN

12. B?nh nhân tiên l??ng n?ng vì:

 • Dòng t?y, t? bào blast r?t cao
 • Ti?n tri?n nhanh, ??t này là tái phát

L?u ý: B?nh án ch? mang tính ch?t tham kh?o

Leave a Reply