B?NH ÁN CHUY?N D? CON SO

B?NH ÁN CHUY?N D? CON SO

I.Hành chính

II.B?nh s?:

1.LDVV: thai 41 tu?n, ra n??c âm ??o

2.Quá trình b?nh lý:

S?n ph? thai l?n 1, 40 tu?n 4 ngày (tính theo SA3 tháng ??u), PARA 0000, BN t?ng 12kg trong thai k?, ?ã tiêm phòng ??y ?? 2 m?i u?n ván, BN qu?n lý thai nghén ??y ?? t?i phòng khám t? và BV Ph? s?n TW, ?ã phát hi?n ?T? vào tu?n th? 36 (nghi?m pháp dung n?p ???ng huy?t: tr??c u?ng 5.2 mmol, sau u?ng 1h 10.5 mol, 2h 10.4 mmol), ?ã ?i?u ch?nh l?i s?ng và ch? ?? ?n, không dùng thu?c.

??t này, cách vào vi?n 1h BN ra n??c âm ??o, s? l??ng ít, ra khi thay ??i t? th?, n??c trong, l?n g?n c?c, không l?n nhày máu, kèm theo ?au b?ng âm ?, không thành c?n. Ngoài ra BN không s?t, không khó th? ? vào vi?n.

Hi?n t?i 2h sau vào vi?n:

– BN t?nh, ?au bung âm ?

– Ra n??c âm ??o: s? l??ng ít, màu s?c trong, l?n g?n c?c, không nh?y máu.

III.Ti?n s?:

S?n khoa: PARA 0000

Ph? khoa:

+ có kinh n?m 12 tu?i

+ chu k? kinh ??u, dài 4 ngày, vòng kinh 32 ngày

+ KCC: 13/07/2016

+ l?y ch?ng n?m 24 tu?i

Ch?a phát hi?n b?nh lý ph? khoa

N?i, ngo?i khoa: mày ?ay khi thay ??i th?i ti?t.

Ti?n s? gia ?ình: Ch?a phát hi?n gì b?t th??ng.

IV.Khám

1.Toàn thân

– t?nh, ti?p xúc t?t

– th? tr?ng: cao 153cm, n?ng 59kg.

– da niêm m?c bình th??ng.

– không phù, không xhdd

– tuy?n giáp không to

– h?ch ngo?i vi không s? th?y

– HA 130/70 mmHg, M 90ck/p, t 36.8 oC

2.Khám b? ph?n:

S?n ph? khoa:

*Khám ngoài:

– TC hình tr?ng, tr?c d?c

– ngôi ??u cao, l?ng

– di?n l?ng bên T

– tim thai 130ck/p, trên kh?p v? 12cm, ? d??i r?n bên T

– C?n co TC th?a, t?n s? 1-2, 5-10 phút 1 c?n, m?i c?n kéo dài 1 phút.

– CCTC/VB: 32/91cm

? ??c l??ng tr?ng l??ng thai = (91+32)x25= 3075 ± 300g

– ?o kích th??c khung ch?u: l??ng gai 22.5 cm, l??ng mào 25.5cm, l??ng m?u 27.5 cm, Baudoloque 18cm

*Khám trong:

– CTC m?m, t? th? trung gian, ?? l?t ngón tay, ?? xóa 50%

– ??u ?i d?t

– ngôi ??u, th? trái

c? quan, b? ph?n khác: ch?a phát hi?n gì b?t th??ng

V.Tóm t?t b?nh án:

S?n ph? 25 tu?i, thai 40 tu?n 4 ngày (theo SA 3 tháng ??u), PARA 0000, vào vi?n ???c 2h vì ra n??c âm ??o, di?n bi?n tr??c vào vi?n1h. BN qu?n lý thai nghén t?i BV Ph? s?n TW, t?ng 12 kg trong thai k?, ?ã tiêm 2 m?i u?n ván, phát hi?n ?T? tu?n th? 36 (5.2-10.5-10.4), mày ?ay khi thay ??i th?i ti?t. Qua th?m khám và h?i b?nh phát hi?n:

?au b?ng c?n, 5-10 phút 1 c?n, m?i c?n kéo dài 1 phút

Ra n??c âm ??o: s? l??ng ít, d?ch trong, l?n g?n c?c, không nhày máu.

C?n co TC t?n s? 2, c??ng ?? 60-80%, th?i gian c?n co 1 phút.

CTC m?m, t? th? trung gian, ?út l?t ngón tay, CTC xóa 50%

??u ?i d?t

Ngôi ??u cao, l?ng, th? trái, tim thai 120-160 ck/p

M?: toàn tr?ng ?n ??nh, M 90ck/p, HA 130/70 mmHg, cc 153cm, cn 59kg, ???ng kính khung ch?u bình th??ng.

Con: tim thai 120-160ck/phút, ??c l??ng tr?ng l??ng thai 3075 ± 300g

VI.Ch?n ?oán s? b?:

Chuy?n d? ?? con so 41 tu?n giai ?o?n IA – r? ?i – ?T? thai k?

VII.C?n lâm sàng:

  1. Monitoring s?n khoa: CCTC t?n s? 2, c??ng ?? 60-80%, kéo dài 1 phút
  2. SA thai:

– s? l??ng thai: 1

– ngôi: ??u

– timthai: 152 ck/p

– c? ??ng thai: bình th??ng

– ?k l??ng ??nh: 94mm

– chi?u dài x??ng ?ùi: 74mm

– V? trí bánh rau: rau bám m?t sau

– ch? s? ?i: 67mm?

– tr?ng l??ng thai: 3300 ± 200g

  1. Công th?c máu

– RBC: 4.93 T/L, HGB: 121 g/l

– WBC: 10.08 G/L, BC?NTT 64.7%

– PLT: 351 G/L

  1. Hóa sinh:

– Glu: 5.6 mmol/L

– ure/cre: 5.2/96

– protein: 64.5 g/l

– albumin: 30.2 g/l

– AST/ALT: 10/20?

– TPT n??c ti?u:

+ LEU +++, pro: 30 mg/dl (12/4)

+ LEU +, pro v?t (20/4)

VII.Ch?n ?oán xác ??nh:

Chuy?n d? ?? con so 41 tu?n giai ?o?n IA – r? ?i – ?T? thai k?

VIII.Tiên l??ng:

– ?? ???ng âm ??o vì:

M?: toàn tr?ng ?n ??nh, ???ng kính khung ch?u bình th??ng, b?nh lý ?T? thai k?.

Thai: thai già tháng, tim thai 120-160ck/p, cân n?ng 3300g, 1 thai, ngôi thu?n.

Ph?n ph?: rau, ?i, dây r?n bình th??ng.

X? trí: ?? ch? huy b?ng oxytocin

Leave a Reply