B?NH ÁN ?ÁI THÁO ???NG TYPE 2

B?NH ÁN ?ÁI THÁO ???NG TYPE 2

I.HÀNH CHÍNH

 1. H? tên : NGUY?N Q    Nam 56 tu?i
 2. Ngh? nghi?p : làm ru?ng
 3. ??a ch? : Can L?c Hà t?nh
 4. Ngày vào vi?n : 21/03/2012
 5. Ngày làm b?nh án : 26/03/2012

II. H?I B?NH

 1. Lý do vào vi?n: m?t m?i g?y sút cân
 2. B?nh s?:

Cách ?ây 2 tháng bn bi?u hi?n ?n nhi?u u?ng nhi?u ti?u nhi?u g?y sut cân 4kg/ tháng .r?i lo?n tiêu hóa kèm theo m?t m?i ..ngày 19/12 di?n bi?n n?ng lên m?t m?i nhi?u ?i khám phát hi?n ???ng máu 27mmol/l vào viên ?i?u tr?

???c ?i?u tr? dùng thu?c ki?m soát ???ng máu b?o v? tb gan b?nh ?n ??nh

Hi?n t?i ?? m?t ?n ng? ???c.

 1. Ti?n s?:
 • B?n thân:
  • U?ng r??u 30 n?m, m?i ngày kho?ng 500ml/ngày
 • Gia ?ình: Ch?a phát hi?n gì b?t th??ng.

III. KHÁM B?NH

1/ Toàn thân:

 • BN t?nh ,ti?p xúc t?t
 • Th? tr?ng trung bình, BMI = 18,7 (45kg, cao 1,55m)
 • Da, niêm m?c h?ng, không xu?t huy?t d??i da
 • Không phù, không s?t.
 • Tuy?n giáp không to
 • H?ch ngo?i vi không s? th?y

2/ Tu?n hoàn:

 • M?m tim ??p ? liên s??n V ???ng gi?a ?òn trái
 • Ti?ng T1, T2 bình th??ng, không có ti?ng tim b?nh lý
 • Nh?p tim ??u, 85 l?n/phút. HA: 130/75mmHg

3/ Hô h?p:

 • L?ng ng?c cân ??i, không c?ng v?ng
 • Nh?p th? ??u, 18 l?n/phút
 • Rì rào ph? nang rõ 2 bên ph? tr??ng, không có ran

4/ Tiêu hóa:

 • B?ng m?n, ?n các ?i?m ngo?i khoa xu?t chi?u thành b?ng không ?au.
 • Gan lách không s? th?y.
 • Không có tu?n hoàn bàng h?, gõ ??c vùng th?p (-)

5/ C? x??ng kh?p:

 • Các kh?p không s?ng, nóng, ??, ?au, c? ??ng trong gi?i h?n bình th??ng.

6/  Các c? quan khác ch?a phát hi?n gì b?t th??ng.

7/ Các xét nghi?m:

 • CTM: BC: 7,9; HC: 3,74; TC: 216

Glu: 13,2; Ure: 6,2; Cre: 100

Cholesterol: 4,7 mmol/l; Triglycerid: 1,9mmol/l

LDL – cholesterol: 2,2 mmol/l; HDL – cholesterol: 1,5 mmol/l

Na+: 128; Cl-: 89; Ca++: 3,1; K+: 3,5.

 • HbA1c: 7,5 pP%.
 • XQ: Quai ?MC v?ng cao.

IV. K?T LU?N

1.Tóm t?t b?nh án:

B?nh nhân nam 56t bi?u hi?n b?nh cách ?ây 2 tháng ?n nhi?u u?ng nhi?u ?ái nhi?u g?y sút cân 4kg/tháng b?nh di?n bi?n v?i các tri?u ch?ng h?i ch?ng sau

_ hc suy ch?c n?ng gan: m?t m?i ng? kém phân l?ng

Pt: 56% HC 3,79 T/l

_H?i ch?ng tang ???ng huy?t:

?n nhi?u ti?u nhi?u g?y sút cân

Glucose máu :27mmol/l( vào vi?n)

glucose 14,6 mmol/l(19/12)

_ HC h?y ho?i t? bào gan

Got/gpt/ggt: 82/62/94

_ HC thay ?ôi hình thái gan:

Gan to d??i b? s??n 4cm m?t ?? ch?c b? tù, ?n t?c m?t nh?n, siêu âm gan. Gan tang kích th??c, nhu mô tang âm ??ng nh?t,

Hi?n t?i ?n ng? ???c, ?? m?t

2.Ch?n ?oán: ?ái tháo ???ng typ II/ b?nh gan do r??u giai ?o?n 2

3.Tiên l??ng: B?nh m?n tính, ?i?u tr? ?n ??nh t?ng ??t, c?n chú ý bi?n ch?ng t?i c? quan ?ích.

4.H??ng ?i?u tr?:

– b?o v? tê bào gan, nâng ?? th? tr?ng.

– Ki?m soát ???ng máu, ?i?u ch?nh.

5.??n thu?c cho 1 ngày.

 • ringer lactat 500ml x 2 chai truy?n tm 40 gi?t/phút
 • Diamicron MR 30mg x 2 viên, u?ng sáng tr??c ?n
 • Glucophage 850 mg x 2 viên, u?ng chi?u sau ?n
 • sylimarin 70mg   x 2 viên, u?ng sáng

**** BI?N LU?N

DTD TYP2

GLUCOSE lúc vào  27 mmol/l

Tri?u ch?ng ?n nhi?u , khát nhi?u, ti?u nhi?u, g?y sút cân

????> typ 2 56 tu?i kh?i phát t? t?  không  có xn insulin???

?áp ?ng thu?c t?t v?i dùn thu?c

B?nh gan do r??u gd II

Có uông r??u nhi?u n?m

ls viêm gan m?n ?? 3 h?i ch?ng

…… Bi?n lu?n ?i?u tr?

Kieu soát glucose huyêt b?ng thu?c

B?o v? tb gan

Leave a Reply