B?NH ÁN ?AU TH?N KINH T?A

B?NH ÁN ?AU TH?N KINH T?A

I.PH?N HÀNH CHÍNH

-H? và tên b?nh nhân: CHU TH? L?NG, n?, 52 tu?i.

-??a ch?: C?ng Hòa – Thái Hoa- Ba Vì- Hà N?i.

-Ngh? nghi?p:  Làm ru?ng.

-Ngày gi? vào vi?n: ngày 17/04/2012.

– Ngày khám: 19/04/2012.

II. LÍ DO VÀO VI?N: ?au th?t l?ng lan xu?ng chân trái.

III.B?NH S?

B?nh di?n bi?n 1 n?m nay. B?nh nhân ?au c/s th?t l?ng, lan xu?ng m?t sau mông, m?t sau ngoài ?ùi,  m?t ngoài c?ng chân và mu chân, ?au kh?i phát t? t?, ?au âm ?, liên t?c,  nh? c?n d?t vùng th?t l?ng, ?au t?ng lên khi ?i l?i, vân ??ng m?nh, ngh? ng?i h?t ?au; ?au t?ng khi d?n ho, h?t h?i;  ?au t?ng ? t? th? ??ng, n?m h?t ?au. Kèm theo ?ó, b?nh nhân c?m th?y tê bì m?t ngoài c?ng chân, có nh?ng c?n s?t nh? v? chi?u, s?t rét run, vã m? hôi r?i t? h?t. Th?i gian này, b?nh nhân h?n ch? v?n ??ng nhi?u, ?i l?i khó kh?n nh?ng v?n có th? t? ph?c v?, ?ôi khi ph?i d?a t??ng m?i ?i ???c. B?nh nhân m?t m?i nhi?u, g?y sút 4kg trong vòng 3 tháng, ??i ti?u ti?n t? ch?.

B?nh nhân nh?p vi?n, ???c ?i?u tr? b?ng thu?c…… th?y ?? ?au h?n. Hiên t?i b?nh nhân còn nh?ng tri?u ch?ng chính sau:

  • ?au khi vân ??ng, lan xu?ng chân trái.
  • Tê bì m?t ngoài c?ng chân.
  • Không s?t.
IV.TI?N S?
-B?n thân:
+?au vùng th?t l?ng ?ã lâu
+Không m?c b?nh lao, ho?c các b?nh lý c?t s?ng khác
+Không có ch?n th??ng vào vùng c?t s?ng th?t l?ng.
-Gia ?ình: Không ai m?c b?nh liên quan
V. KHÁM.

1. Toàn thân.
-T?ng tr?ng trung bình
-T?nh táo, ti?p xúc t?t
-M?t h?ng hào, k?t m?c m?t h?ng
-Không phù, không xu?t huy?t d??i da
-Tuy?n giáp không l?n, h?ch ngo?i biên không s? th?y
-M?ch: 84 l?n/phút
-Nhi?t: 370C
-T?n s? th?: 18 l?n/phút
-Huy?t áp 120/80 mmHg
2.Th?m khám c? quan:
a.Tim m?ch:
-Nh?p tim ??u, t?n s? 84 l?n/phút
-T1, T2 nghe rõ, không nghe ti?ng tim b?nh lý

b.Hô h?p:
-L?ng ng?c bình th??ng
-Không ho, không khó th?, nh?p th? 18 l?n/phút
-Không nghe ran

c.Tiêu hóa:
-B?ng m?m, không ch??ng, không có u c?c
-??i ti?n bình th??ng, gan lách không s? th?y

d.Th?n-ti?t ni?u:
-Ti?u bình th??ng, không ti?u bu?t, ti?u rát
-N??c ti?u trong, s? l??ng bình th??ng
-Hai th?n không s? th?y

e.Th?n kinh:
-Không có d?u th?n kinh khu trú
-Lasegue trái 700, Neri (+), Bonnet (-), th?ng ?i?m Valex trái (+)
-Không ?i b?ng gót ???c
-Không có r?i lo?n c?m giác chân trái
-Ph?n x? gân x??ng bánh chè và gân gót hai bên bình th??ng

f.C? x??ng kh?p:
-Không có bi?n d?ng c?t s?ng, ???ng cong sinh lý bình th??ng,
-Không có t? th? ch?ng ?au.
-Không có teo c? vùng mông, chân bên trái
-?n ?au vùng c?t s?ng th?t l?ng trái t? L3-L5

g.Tai m?i h?ng:
-Không ?au tai, không nh?c ??u
-Ch?a phát hi?n b?nh lý tai m?i h?ng

h.Các c? quan khác:
-Ch?a phát hi?n b?nh lý
VI.C?n lâm sàng
X-quang c?t s?ng th?t l?ng: ngày 21/04/2009
Gai c?t s?ng th?t l?ng L3-L5
VII.Tóm t?t bi?n lu?n ch?n ?oán:

B?nh nhân nam 52 tu?i, vào vi?n vì ?au th?t l?ng tría lan xu?ng chân trái, qua h?i b?nh s?, th?m khám lâm sàng em rút ra các d?u ch?ng và h?i ch?ng sau:
H?i ch?ng ?au th?n kinh t?a trái:
• ?au th?t l?ng bên trái lan xu?ng mông và m?t bên ?ùi trái
• ?au âm ?, ?au t?ng khi ng?i nhi?u, khi ?i l?i nhi?u, khi khuân vác ??, n?m thì ?? ?au, ?au c?ng t?ng v? ?êm, khi tr?i l?nh, ?au t?ng khi h?t h?i, ?au ki?u châm chích.
• ?n ?au vùng c?t s?ng th?t l?ng trái t? L3-L5
• Lasegue trái (+) 700, Neri (+), th?ng ?i?m Valex trái (+)
• Không ?i b?ng gót ???c
• Ph?n x? gân x??ng bánh chè và gân gót hai bên bình th??ng
D?u hi?u âm tính:
• Không có r?i lo?n c?m giác chân trái
• Không có bi?n d?ng c?t s?ng, ???ng cong sinh lý bình th??ng,
• Không có t? th? ch?ng ?au.
• Không có teo c? vùng mông, chân bên trái
D?u ch?ng c?n lâm sàng:
X-quang: thoái hóa c?t s?ng th?t l?ng: gai L3-L5
Ch?n ?oán s? b?: ?au dây th?n kinh t?a trái do thoái hóa c?t s?ng L4-L5
Bi?n lu?n:
Ta ch?n ?oán là b?nh ?au th?n kinh t?a trái vì b?nh nhân có bi?u hi?n ?au th?t l?ng bên trái lan xu?ng mông và m?t bên ?ùi trái, ?au âm ?, ?au t?ng khi ng?i nhi?u, khi ?i l?i nhi?u, n?m thì ?? ?au, ?au c?ng t?ng v? ?êm, khi tr?i l?nh, ?au t?ng khi h?t h?i, ?au ki?u châm chích. ?n ?au vùng c?t s?ng th?t l?ng trái t? L3-L5. Lasegue trái (+) 700, Neri (+), th?ng ?i?m Valex trái (+), không ?i ???c b?ng gót chân. V?i h??ng lan t? th?t l?ng xu?ng mông và m?t bên ?ùi trái, kèm v?i bi?u hi?n không ?i b?ng gót ???c ta có th? bi?t ???c ?au th?n kinh t?a ? ?ây là th? L5 bên trái.
B?nh nhân 52 tu?i, ti?n s? ?au m?n tính cùng c?t s?ng th?t l?ng, nay v?i bi?u hi?n nh? trên kèm x-quang cho th?y hình ?nh thoái hóa c?t s?ng: gai c?t s?ng L3-L5 cho ta ngh? nhi?u t?i nguyên nhân thoái hóa c?t s?ng
Ta không ngh? trên b?nh nhân này là m?t tình tr?ng viêm c?t s?ng th?t l?ng hay lao c?t s?ng hay viêm c? ?áy ch?u vì b?nh nhân không có bi?u hi?n nhi?m trùng, không có s?t, vùng c?t s?ng th?t l?ng không s?ng nóng ?? ?au, th? tr?ng b?nh nhân thì bình th??ng, kh?e m?nh, không s?t, không ho, không ?au phía trong b?n mà m?t trong ?ùi.
Ta c?ng lo?i tr? nguyên nhân viêm kh?p cùng ch?u vì b?nh c?nh viêm kh?p cùng ch?u thì ?au nh?ng không lan, ?au t?i ch? kh?p cùng ch?u. ?? b?nh nhân n?m s?p v?a ?n vào kh?p cùng ch?u, v?a ?n v?a nh?c c?ng chân ng??c ra sau s? gây ?au nh?c thêm. Nh?ng trên b?nh nhân thì tri?u ch?ng l?i khác h?n.
Ta c?ng không ngh? ??n nguyên nhân ch?n th??ng do b?nh nhân không b? ch?n th??ng vùng c?t s?ng th?t l?ng. Còn nguyên nhân thoát v? ??a ??m thì tri?u ch?ng ?au ph?i là d? d?i t?i m?t ?i?m, th?m khám thì có ?i?m ?au tr?i c? ??nh, s? vào ?au t?ng, b?nh nhân s? r?t h?n ch? v?n ??ng, m?c dù tri?u ch?ng ?au c?a b?nh nhân này là ?au t?ng khi ng?i nhi?u, khi ?i l?i nhi?u, khi khuân vác ?? v?t, n?m thì ?? ?au, x-quang có hình ?nh thoái hóa, ?i?u này c?ng có th? cho ta ngh? ??n nguyên nhân thoát v? ??a ??m vì tình tr?ng thoái hóa có th? d?n ??n thoát v? ??a ??m nh?ng ch?a ?? vì v?y c?n ch?p thêm MRI ?? xác ??nh rõ h?n.
Ch?n ?oán cu?i cùng: ?au dây th?n kinh t?a trái do thoái hóa c?t s?ng L4-L5
Xét nghi?m ?? ngh?: MRI c?t s?ng th?t l?ng

Leave a Reply