B?NH ÁN VIÊM KH?P D?NG TH?P

B?NH ÁN VIÊM KH?P D?NG TH?P

I.PH?N HÀNH CHÍNH

-H? và tên b?nh nhân: PH?M TH? NÚI, 60 tu?i, n?.

-??a ch?: S? 17, ph??ng Tân Thaanh, tp ?i?n Biên.

-Ngh? nghi?p: Giáo viên ngh? h?u.

– Khi c?n liên h? v?i: con Bùi Nguyên ??c, cùng ??a ch?, s?t: 01678420024.

-Ngày gi? vào vi?n: ngày 15/04/2012.

– Ngày khám: 19/4/2012.

II.LÍ DO VÀO VI?N: ?au các kh?p c? tay, bàn ngón g?n d?i x?ng hai bên.

III.B?NH S?

B?nh di?n bi?n hai tháng nay. B?nh nhân ?au nh?c kh?p c? tay hai bên, ?au âm ?, liên t?c, t?ng v? ?êm g?n sáng, ban ngày ?? ?au, ?au ??i x?ng hai bên, ?au kèm theo s?ng, ít nóng ??, không s?t.  Cùng v?i ?ó, bu?i sáng khi ng? d?y, b?nh nhân th??ng xuyên c?m th?y c?ng và khó c? ??ng c? tay, ph?i v?n ??ng kho?ng 2 ti?ng m?i th?y h?t c?ng.

Cách ?ây m?t tháng, b?nh nhân th?y ?au t?ng các kh?p c? tay hai bên, và s?ng ?au thêm các kh?p ??t bàn-ngón tay trái, kh?p kh?y, kh?p g?i hai bên v?i tính ch?t t??ng t? và kèm theo s?t nh? vào bu?i sáng. Th?i gian này, b?nh nhân v?n ??ng khó kh?n các nh? nh? ? tay và kh?p g?i nh?ng v?n t? sinh ho?t, m?t ng?, m?t m?i nhi?u.

B?nh nhân vào vi?n, dùng thu?c tiêm calcitonin, thu?c u?ng prednisolon, cancil cacbonat, glucosamin sulfat, các kh?p ?? ?au, gi?m s?ng h?n. Hi?n t?i b?nh nhân có các tri?u ch?ng chính sau:

 • Còn ?au âm ? các kh?p c? tay, kh?y, g?i hai bên, các kh?p bàn ngón 2, 3bên trái.
 • S?ng kh?p kh?y trái và bàn ngón ngón 2, 3 trái.
 • Còn c?ng kh?p vào bu?i sang, kéo dài kho?ng 2h.
 • H?n ch? v?n ??ng, ?i l? khó kh?n.
 • Không s?t.

IV.TI?N S?.

-B?n thân:

+ ???c ch?n ?oán viêm kh?p d?ng th?p cách 2 n?m t?i b?nh viên b?ch mai, dùng thu?c th??ng xuyên, không rõ tên th?y ?? h?n.

+ Không có ti?n s? d? ?ng.

+ Ch?a phát hi?n các b?nh n?i, ngo?i khoa ?áng chú ý khác.

-Gia ?ình: ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.

V.KHÁM.

1.Toàn thân.

-T?nh táo, ti?p xúc t?t.

– Th? tr?ng trung bình.

-Da, niêm m?c h?ng.

– Không có các h?t d??i da, không dày c?ng da.

-Không phù, không xu?t huy?t d??i da.

-Tuy?n giáp không to, h?ch ngo?i biên không s? th?y.

-DHST: HA 90/60 mmHg; M: 85 l?n/phút; To: 370C; NT: 18 l?n/phút.

2.B? ph?n.

a.C? x??ng kh?p.

 • S?ng kh?p kh?y trai và bàn ngón 2, 3 trái.
 • H?n ch? v?n ??ng kh?p bàn-ngón 2-3 bên trái ? ??ng tác g?p du?i.
 • H?n ch? v?n ?ông kh?p c? tay 2 bên ? ??ng tác g?p du?i.
 • Không l?ch tr?c chi, không bi?n d?ng kh?p.
 • C?t s?ng: ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.
 • Không có teo c?, c? l?c 5/5.

b.Tim m?ch:

–  M?m tim ??p ? KLS 5 ???ng gi?a ?òn trái, không có ? ??p b?t th??ng. Không có s?o m? c?, không có tu?n hoàn bang h?.
–  Không có rung miu. D?u hi?u Hartzer (-), d?u hi?u ch?m d?i Bard (-)
–  Nh?p tim ??u, t?n s? 70l/ph.T1, T2 rõ, không có âm b?nh lý.

c.Hô h?p.

 • Nh?p th? ??u, t?n s? 16 l?n/phút.
 • RRFN ??u rõ hai bên, không rales.

d.Tiêu hóa.

 • B?ng cân ??i, di ??ng theo nh?p th?, không s?o m? c?, không tu?n hoàn bàng h?.
 • B?ng m?m không ch??ng. P?TB (-), CUFM (-).
 • Gan lách không s? th?y.

e.Ti?t ni?u.

 • Ch?m th?n (-), b?p b?nh th?n (-).
 • Không có ?i?m ?au khu trú.

f.Các b? ph?n khác ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.

VI.Tóm t?t  b?nh án.

B?nh nhân n? 60 tu?i, ti?n s? viêm kh?p d?ng th?p cách 2 n?m ?i?u tr? th??ng xuyên, vào vi?n ngày th? 4 vì ?au các kh?p c? tay, bàn ngón g?n d?i x?ng hai bên. B?nh di?n bi?n 2 tháng nay. Qua h?i b?nh và th?m khám lâm sàng, phát hi?n các h?i ch?ng, tri?u ch?ng chính sau.

 • ?au các kh?p nh?, nh?: c? tay 2 bên, ??t bàn-ngón, kh?y hai bên, kh?p g?i hai bên v?i tính ch?t ?au ki?u viêm: ?au liên t?c, t?ng lên ?êm v? sáng, ngày ?? ?au. ?au có tính ch?t ??i x?ng hai bên. ?au ti?n tri?n. Các kh?p s?ng ?au, ít nóng ??.
 • C?ng kh?p bu?i sáng kéo dài  kho?ng 2h.
 • Không có h?t d??i da.
 • Không có teo c?.
 • Không có bi?n d?ng kh?p.
 • Không có ban xu?t huy?t.
 • Không có dày, c?ng da.

Ch?n ?oán s? b?: Viêm kh?p d?ng th?p

Bi?n lu?n:

D?a vào tiêu chu?n ARA, b?nh nhân ?ã có 4 trong 7 tiêu chu?n:

S?ng ?au t?i thi?u 3 trong 14 nhóm kh?p: kh?p c? tay, kh?p khu?u, kh?p g?i, kh?p c? chân hai bên, th?i gian kéo dài trên 6 tu?n.

S?ng ?au t?i thi?u m?t trong ba kh?p nh?: kh?p c? tay hai bên kéo dài trên 6 tu?n.

S?ng ?au ??i x?ng.

Theo tiêu chu?n c?a Vi?t nam: ph? n?, tu?i 60 tu?i, viêm các kh?p nh? nh? ? hai tay, ph?i h?p v?i kh?p g?i, s?ng ?au ??i x?ng và tình tr?ng này kéo dài trên hai tháng.

Vì v?y ch?n ?oán trên b?nh nhân ? ?ây là viêm kh?p d?ng th?p.

Ta không ngh? viêm kh?p ? ?ây là th?p kh?p c?p vì: th?p kh?p c?p th??ng g?p ? ph? n? tr?, ?au kh?p ki?u di chuy?n, ch? y?u các kh??p nh?, có bi?u hi?n viêm c?p tính. B?nh nhân này 60 tu?i, ?au ?u th? các kh?p nh?, ?au ki?u ti?n tri?n, b?nh nhân c?ng không có bi?u hi?n viêm c?p tính r?m r?: ch? s?t nh? thoáng qua, s?ng ?au nh?ng ít nóng ??.

Không ngh? ??n b?nh h? th?ng vì: ngoài viêm kh?p b?nh nhân ph?i có bi?u hi?n toàn thân, n?i t?ng nh? gan lách h?ch to, th? tr?ng suy s?p, thi?u máu

Không  ngh? ??n x? c?ng bì vì b?nh nhân không có h?i ch?ng raynaud và dày, x? da c?ng nh? bi?u hi?n bi?n chwunsg ? các c? quan khác.

Lo?i tr? b?nh Gút m?c dù c?ng có bi?u hi?n viêm nhi?u kh?p nh?ng b?nh Gút th??ng có n?i u c?c quanh kh?p, ti?n s? th??ng có ?au kh?p bàn ngón chân cái d? d?i, và th??ng g?p ? nam gi?i, ??nh l??ng acid uric máu t?ng. Và b?nh gút th??ng g?p ? nam giwois trung niên.

Leave a Reply