B?NH ÁN XU?T HUY?T GI?M TI?U C?U

B?NH ÁN XU?T HUY?T GI?M TI?U C?U

I.Hành chính.

 • H? và tên: B? Th? Minh; Tu?i: 22; Gi?i: N?.
 • Ngh? nghi?p: ? nhà.
 • ??a ch?: ?ông Bá-V? Xuyên – Hà giang.
 • Khi c?n liên h? v?i: Ch?ng Bùi Nguyên ??c, cùng ??a ch?, s? ?i?n tho?i: 01678420024.
 • Ngày vào vi?n:18/3/2012/
 • Ngày khám:27/3/2012.

II.Lý do vào vi?n: ch?y máu cam, ch?y máu chân r?ng, XHDD.

III.B?nh s?.

 1. Quá trình b?nh lý
 • B?y tháng nay, b?nh nhân th?y t? nhiên xu?t hi?n các n?t, ?ám b?t th??ng trên da, ?n không m?t, bi?n ??i màu s?c t? ?? ??n tím s?m r?i t? m?t, không ?au, không ng?a, không n?i g?, nhi?u kích th??c khác nhau t? ??u t?m ??n ?am l?n nh? ??ng xu, nhi?u màu s?c khác nhau, t?p trung ch? y?u ? 2 mu tay, m?t và mu chân.
 • M?t tu?n nay, b?nh nhân xu?t hi?n ch?y máu chân r?ng s? l??ng ít, t? c?m máu sau 1-2h, không kèm hoa m?t chóng m?t, ko s?t, không nôn, n??c ti?u trong, không màu, phân vàng, kinh nguy?t bình th??ng.
 • Cách vào vi?n 1 ngày, b?nh nhân t? nhiên b? ch?y máu cam, s? l??ng nhi?u, nút bông không h?t ch?y, kèm theo s?t 38-38.5, nh?p viên huy?t h?c TW.

Hi?n t?i b?nh nhân có các tri?u ch?ng sau:

 • B?nh nhân t?nh, ti?p xúc t?t, không s?t.
 • N?t XHDD r?i rác toàn thân.
 •  Ko ch?y máu cam, ko ch?y máu chân r?ng.

2.Ti?n s?

+ Cách 1 n?m, b?nh nhân ngã xe b? rách ? ??u g?i kt 2*2 cm, v?t th??ng lâu li?n, ch?y máu 1 tháng, nh?p vi?n huy?t h?c TW, ???c ch?n ?oán là xu?t huy?t gi?m ti?u c?u, ?i?u tr? ngo?i trú 2 tháng, không còn ch?y máu, sau ?ó ng?ng ?i?u tr?.

+ PARA:0000, kinh nguy?t ??u, chu kì 28 ngày/l?n, m?i ??t 4-5 ngày, s? l??ng ra bình th??ng.

+ Không có ti?n s? dong kinh, b?ng huy?t.
+ Không ghi nh?n có các b?nh lí khác liên quan.

 • Ti?n s? gia ?ình: ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.

IV.Khám.

 1. Toàn thân.
 • B?nh nhân tình, ti?p xúc t?t.
 • Th? tr?ng trung bình.
 • Không phù.
 • Da, niêm m?c nh?t, không vàng.
 • C?ng m?c m?t không vàng, không xu?t huy?t k?t m?c m?t.
 •  Xu?t huy?t d??i da:

+ C?ng tay hai bên: d?ng ?ám, kèm theo nh?u n?t xu?t huy?t l?n nh? khác nhau, màu ?en, không n?i g?.

+ Mu chân P: hai n?t xu?t huy?t kt 0.5-1cm, màu ??.

 • Xu?t huy?t niêm m?c:

+ Môi trên có 1 n?t xu?t huy?t màu ?en kt 1cm.

 • Lông tóc móng ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.
 • Tuy?t giáp không to, h?ch ngo?i vi không s? th?y.
 • DHST: M:70; t: 37; HA: 140/80; Nt: 16.

2.B? ph?n.

A.Tim m?ch:
– M?m tim ??p ? KLS 5 ???ng gi?a ?òn trái, không có ? ??p b?t th??ng. Không có s?o m? c?, không có tu?n hoàn bang h?.
– Không có rung miu. D?u hi?u Hartzer (-), d?u hi?u ch?m d?i Bard (-)
– T1, T2 rõ, không có âm b?nh lý ti?ng th?i tâm thu.

–   Nh?p tim ??u, t?n s? 70l/ph.

B.Hô h?p:
– L?ng ng?c cân ??i, di ??ng theo nh?p th?.
– Rung thanh bth, không có ?i?m ?au.
– Gõ trong
– RRPN ??u rõ hai bên, không rale.
C.Tiêu hóa
– Bung cân ??i, không seo m? c?, không tu?n hoàn bàng h?, di ??ng theo nh?p th?.

– B?ng m?m, không ch??ng.

– P?TB(-), C?PM (-).

– Gan lách không s? th?y.
D. Th?n- Ti?t ni?u:
– N??c ti?u trong, không màu, s? l??ng không rõ, ?i ti?u không ?au không bu?t.
– D?u hi?u ch?m th?n (-), b?p b?nh th?n (-).
– ?i?m ?au ni?u qu?n trên (-), ?i?m ?au ni?u qu?n gi?a (-).
E.Các c? quan khác ch?a phát hi?n ?i?u gì b?t th??ng.

V.Tóm t?t b?nh án.

B?nh nhân n?, 22 tu?i, vào vi?n vì ch?y máu cam, ch?y máu chân r?ng, XHDD, b?nh di?n bi?n cách vào vi?n kho?ng 1 tu?n. B?nh nhân ???c ch?n ?oàn XHGTC n?m 2011. Qua th?m khám và h?i b?nh phát hi?n th?y các h?i ch?ng, các tri?u ch?ng sau:
– H?i ch?ng thi?u máu: hoa m?t, chóng m?t, da xanh, niêm m?c nh?t.
– H?i ch?ng xu?t huy?t: các ban xu?t huy?t d??i da ?a hình thái, ?a l?a tu?i, phân b? ch? y?u trên hai c?ng tay, mu chân, xu?t huy?t niêm m?c: môi trên.
– Gan lách ko to, h?ch ngo?i vi không s? th?y.

Ch?n ?oán s? b?: TD Xu?t huy?t gi?m ti?u c?u.

Leave a Reply