B?NH ÁN YHCT: ?AU DÂY TH?N KINH T?A

B?NH ÁN YHCT: ?AU DÂY TH?N KINH T?A

 I/ PH?N HÀNH CHÍNH
 1. H? và tên: NGUY?N TH? ? A
 2. Tu?i: 58
 3. Gi?i: n?
 4. Ngh? nghi?p: m?t s?c lao ??ng
 5. ??a ch?: Ph??ng thu?n l?c, T.T. Hu?.
 6. Ngày vào vi?n: 20/3/20x
 7. Ngày làm b?nh án: 31/3/20xx
II/ B?NH S?

1/ Lí do vào vi?n : ?au vùng th?t l?ng lan xu?ng chân 2 bên.

2/ Quá trình b?nh lí:

B?nh kh?i phát t? t? cách ?ây 10 n?m, v?i tri?u ch?ng ?au âm ? vùng th?t l?ng , không lan, ?au có lúc n?ng lúc nh?, ?au t?ng khi v?n ??ng n?ng, ??ng lâu, khi th?i ti?t thay ??i. ?au gi?m khi ngh? ng?i, xoa d?u nóng. ?au không ?nh h??ng nhi?u ??n sinh ho?t nên b?nh nhân không có ?i?u tr? gì.

Cách ?ây 5 n?m b?nh nhân ?au ? th?t l?ng v?i các tính ch?t nh? trên nh?ng v?i tri?u ch?ng ?au n?ng h?n, xu?t hi?n th??ng xuyên h?n, ?au tê lan xu?ng mông, m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân (p), khi b?nh nhân ?i nghiên v? bên trái thì c?m th?y ?? ?au. ?au không kèm s?ng nóng ??, không có teo c? c?ng kh?p. Có ?i ?i?u tr? nhi?u n?i ( c? ?ông y và tây) tri?u ch?ng có gi?m nh?ng hay tái phát).

Cách ?ây 1 tháng b?nh tái phát v?i tri?u ch?ng n?ng h?n, ?au lan xu?ng 2 chân, ?i l?i khó kh?n ?nh h??ng ??n sinh ho?t nên b?nh nhân KHÁM phòng khám ?a khoa Nguy?n Xuân D?, b?nh nhân ???c ?i?u tr? b?ng châm c?u và ph?c h?i ch?c n?ng 10 ngày, tri?u ch?ng có gi?m. B?nh tái phát làm b?nh nhân ?i l?i khó kh?n, ?nh h??ng nhi?u ??n sinh
ho?t nên xin nh?p b?nh vi?n YHCT t?nh T.T.Hu? ?? th?m khám và ?i?u tr?.

Ghi nh?n lúc vào vi?n:

 • B?nh t?nh, ti?p xúc t?t.
 • Da niêm m?c h?ng nh?t
 • Không phù, không xu?t huy?t d??i da
 • M?ch: 78 l/p
 • Nhiêt ??: 370 C
 • HA: 120/80 mmhg
 • Nh?p th?: 19
 • Cân n?ng: 56kg, Chi?u cao: 1,5m, BMI: 24,9
 • Tuy?n giáp không l?n h?ch ngo?i biên ko s? th?y
 • Tu?n hoàn th?nh tho?ng có ?ánh tr?ng ng?c
 • ?n kém
 • ?au nh?c vùng l?ng, lan xu?ng mông, m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân c? 2 chân( bên p n?ng h?n) kèm tê, ?au khi?n b?nh nhân ?i l?i khó kh?n, ?i nghiêng v? bên trái ?? ?au.
 • Lasegue: (p) 350
 • Valleix: (P) (+)

Di?n ti?n t?i b?nh phòng

 • Sau 9 ngày ?i?u tr? châm c?u: ph??ng huy?t: m?nh môn, th?n du, ??i tr??ng du, giáp tích L5-S1, hoàn khiêu , tr?t biên, ân môn, th?a phù, ?y trung, th?a s?n, côn lôn, phong th?, d??ng l?ng tuy?n.
 • Dùng thu?c: ??ng sâm 14g, ???ng quy14g, ?? tr?ng14g, k? t?14g, ?an sâm 14g,t?c ?o?n12g, b?ch
  th??c12g, ng?u t?t 12g, ??c ho?t 12g, ý d? 12g, ng? gia bì 10g, m?c qua 10g, t?n giao10g, phòng phong8g, tr?n bì 6g, h?ng hoa 6g, t? tân 4g, hà th? ô 12g
 • V?t lý tr? li?u t?i b?nh phòng b?nh nhân có ?? 70%, lasegue(-), valleix(3 ?i?m). vào ngày 31/3/2018 tri?u
  ch?ng n?ng lên v?i lasegue(+), valleix(P)( 5 ?i?m), valleix T (3), d?u ?n chuông(+).
III/ TI?N S?:

1. B?n thân:

 • Không có ti?n s? ch?n th??ng.
 • Không có ti?n s? các b?nh lí n?i khoa nào.
 • Không có ti?n s? b?nh truy?n nhi?m nh? lao, zona…v.v..
 • Ti?n s? s?n ph? khoa: PARA 0000, Mãn kinh lúc 54 tu?i , b?t ??u có
  kinh lúc 14 tu?i, chu kì 30 ngày, kinh ??u, màu ?? s?m, không có máu
  c?c, l??ng v?a
 • M?t ng? 10 n?m.
 • Kh?i phát ?au âm ? không ??t ng?t sau thay ??i t? th? hay b?ng vác
  n?ng

2. Gia ?ình: ch?a phát hi?n b?nh lý liên quan.

3. Sinh ho?t: v?t ch?t, lao ??ng, tinh th?n:

 • M?c s?ng: trung bình
 • Tình chí: vui v?, hòa ??ng
 • Môi tr??ng s?ng và làm vi?c:

+ môi tr??ng s?ng: ?m th?p

+ ngh? nghi?p: làm vi?c gánh vác n?ng 20 n?m.

IV/ TH?M KHÁM THEO YHH?:

1. Toàn thân

 • B?nh t?nh, ti?p xúc t?t
 • Da, niêm m?c h?ng nh?t
 • Không phù, không xu?t huy?t d??i da
 • M?ch: 80 l/p
 • Nhi?t: 37
 • HA: 110/70mmhg
 • Nh?p th? 20l/p
 • Cân n?ng: 56kg
 • Chi?u cao: 1,5m BMI: 24,9

2. C? quan

a. Th?n kinh:

 • ?au lan xu?ng mông, m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân (chân (P) ?au h?n chân (T)), ?au t?ng khi v?n ??ng, làm
  vi?c n?ng, ?au t?ng v? ?êm g?n sáng, khi tr?i tr? l?nh, gi?m ?au khi xoa d?u nóng, xoa bóp, ngh? ng?i.
 • Lasegue (p): (+) 40 ; Lasegue (T): (+) 60
 • Valleix (P): (+) 5/7 : ?i?m c?nh s?ng L5-S1, n?p l?n mông, gi?a ?ùi, kheo, gi?a c?ng chân
 • Valleix (T): (+) 3/7:?i?m c?nh s?ng L5-S1, kheo, c?ng
  chân
 • Không th? ??ng b?ng m?i chân.
 • D?u b?m chuông(+) L5-S1 lan xu?ng ?ùi chân ph?i
 • D?u Chavany(+)
 • D?u Wasserman(-)
 • D?u Dejerine: (-)
 • D?u Bonnet: (-),
 • B?nh nhân có t? th? ?i nghiêng v? bên trái
 • ?au âm ? vùng vai, ?au tê lan xu?ng m?t tr??c ngoài cánh tay ?ên khu?u tay (P), ?au t?ng khi v?n ??ng,
  th?i ti?t thay ??i, gi?m khi ngh? ng?i, xoa d?u nóng, xoa bóp. T?m v?n ??ng kh?p vai trong gi?i h?n bình
  th??ng.
 • Nghi?m pháp Spurling: (+) (P)
 • Nghi?m pháp kéo dãn c?t s?ng c?: ( +)
 • chân không r?i lo?n c?m giác, không lo?n d??ng

b. C?- x??ng- kh?p:

 • ?au âm ? th?t l?ng
 • ?n ?au gi?a ??t s?ng th?t l?ng L4-L5, L5-S1
 • ?n ?i?m c?nh s?ng, L5-S1 bên ph?i ?au
 • V?o c?t s?ng sang trái ? L2-S1.
 • Không co c?ng c? c?nh s?ng
 • ?au âm ? vùng vai.
 • ?n ?au gi?a c?t s?ng C6-C7; C7-D1. ?n ?au c?nh c?t s?ng C6-C7-D1, ?i?m m?m vai, ch? bám t?n c? delta, phía ngoài n?p g?p khu?u
 • Không teo c?, c?ng kh?p
 • D?u neri(-)
 • D?u patrick: (-)
 • D?u Schober(-)

c. Tu?n hoàn

 • Th?nh tho?ng có h?i h?p, ?ánh tr?ng ng?c
 • M?m tim ??p gian s??n V trên ???ng trung ?òn trái
 • Nh?p tim ??u rõ, trùng v?i m?ch quay
 • T1, T2 nghe rõ
 • Ch?a nghe ti?ng tim b?nh lý.

d. Hô h?p

 • Không ho, không khó th?
 • L?ng ng?c cân x?ng, di ??ng ??u theo nh?p th?
 • Rì rào ph? nang nghe rõ
 • Ch?a nghe âm khác

e. Tiêu hóa

 • Không ? h?i, ? chua
 • ?n u?ng t?m, mi?ng nh?t ?n không ngon.
 • ?i c?u1 l?n/ngày, phân vàng, có khuôn
 • B?ng m?m, không u c?c
 • Gan lách không s? th?y

f. Ti?t ni?u- sinh d?c

 • Không ti?u bu?t, ti?u r?t
 • N??c ti?u vàng trong, l??ng n??c ti?u kho?ng 1,5l/24h
 • Ch?m th?n (-), b?p b?nh th?n (-)
 • ?n các ?i?m ni?u trên, gi?a không ?au

g. C? quan khác: ch?a phát hi?n b?t th??ng

IV/ C?N LÂM SÀNG:
 • X-Quang: gai ??t sông t? L1-L5, thoái hóa ??t s?ng t? L1-L5, h?p liên ??t sông L5-S1, v?o c?t s?ng
  sang trái ? L2-S1
 • CTM: các ch? s? n?m trong gi?i h?n bình th??ng.
 • Sinh hóa máu: các ch? s? n?m trong gi?i h?n bình th??ng

V/ TÓM T?T – BI?N LU?N – CH?N ?OÁN:

1/ Tóm t?t:

B?nh nhân n? 58 tu?i, vào vi?n vì ?au th?t l?ng lan xu?ng ?ùi, c?ng chân 2 bên .Qua th?m khám lâm sàng, c?n lâm sàng k?t h?p h?i ti?n s? b?nh s? b?nh nhân , em rút ra h?i ch?ng d?u ch?ng có giá tr? sau :

H?i ch?ng c?t s?ng th?t l?ng:

 • ?au âm ? vùng c?t s?ng th?t l?ng , ?au t?ng khi v?n ??ng, khi thay ??i t? th?, khi thay ??i th?i ti?t , gi?m khi ngh? ng?i, b?nh nhân ?i nghiêng v? bên trái ?? ?au.
 • ?n ?i?m c?nh s?ng, L5-S1 (+)
 • V?o c?t s?ng sang trái.

H?i ch?ng chèn ép r? th?n kinh S1

 • ?au lan xu?ng mông, m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân( chân (P) ?au h?n chân (T))
 • H? th?ng ?i?m Valleix (P): (+) 5/7
 • H? th?ng ?i?m Valleix (T): (+) 3/7
 • Lasege (P) (+) 40
 • Lasege (T)(+) 60
 • D?u ?n chuông (+) ? L5-S1.
 • Không th? ??ng b?ng m?i chân

H?i ch?ng r? th?n kinh :

 • ?au âm ? vùng vai, ?au tê lan xu?ng m?t tr??c ngoài cánh tay ?ên khu?u tay (P), ?au t?ng khi v?n ??ng,
  th?i ti?t thay ??i, gi?m khi ngh? ng?i, xoa d?u nóng, xoa bóp. T?m v?n ??ng kh?p vai trong gi?i h?n bình
  th??ng.
 • ?n ?au c?nh c?t s?ng c?, ?i?m m?m vai, ch? bám t?n c? delta, phía ngoài n?p g?p khu?u
 • Nghi?m pháp Spurling: (+) (P)
 • Nghi?m pháp c?ng r? th?n kinh c?(+)

D?u ch?ng có giá tr? :

 • chân trái không r?i lo?n c?m giác, không lo?n d??ng
 • không s?t cân g?n ?ây
 • không s?t
 • không có b?nh s? ung th?, b?nh lý nhi?m trùng
 • ??i ti?u ti?n t? ch?
 • không r?i lo?n c?m giác thân d??i
 • không có b?nh s? ch?n th??ng
 • Không có ti?n s? m?c lao
 • hi?n t?i ?ang ?áp ?ng ?i?u tr? b?o t?n
 • X-quang: gai ??t sông t? L1-L5, ??c x??ng d??i s?n t? L1-L5, h?p liên ??t s?ng L5-S1, v?o c?t s?ng sang trái ? L2-S1. K?t lu?n: thoái hóa ??t s?ng L1-L5,

Ch?n ?oán s? b? : ?au th?n kinh t?a 2 bên th? S1do thoái hóa c?t s?ng L1-L5/ td thoát v? ??a ??m/ ?au
vai gáy.

2/ Bi?n lu?n:

– V? ch?n ?oán: trên b?nh nhân bi?u hi?n lâm sàng c?a 2 h?i ch?ng c?t s?ng th?t l?ng và h?i ch?ng chèn ép r? th?n kinh S1, ch?n ?oán ?au th?n kinh t?a ??t ra khi trên lâm sàng: v?i các tri?u ch?ng ?au âm ? vùng th?t l?ng ?au tê d?c theo ???ng ?i dây th?n kinh t?a, lasegue (+), valleix (+). Nh? v?y v?i b?nh nhân này ch?n ?oán ?au th?n kinh t?a ?ã rõ.

– V? th? ?au TK t?a, ?au âm ? vùng th?t l?ng, lan xu?ng mông, m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân( chân (P) ?au h?n chân (T)). Ph?n x? gân gót không gi?m . Các ??c ?i?m trên phù h?p v?i ?au th?n kinh t?a 2 bên th? S1

-V? nguyên nhân: trên b?nh nhân các d?u hi?u c? ?? ??i v?i ?au th?t l?ng (-) nên ta lo?i tr? nhóm nguyên nhân toàn thân, ác tính. V?i nhóm nguyên nhân t?i ch?: 2 nguyên nhân th??ng g?p là thoát v? ??a ??m và thoái hóa c?t s?ng.

B?nh nhân có ti?n s? ch?n ?oán thoái hóa L5-S1 tr??c ?ây nên ngh? nhi?u thoái hóa c?t s?ng là 1 nguyên nhân
trong b?nh sinh ?au TK t?a trên b?nh nhân. M?t khác v? thoát v? ??a ??m, theo tiêu chu?n Saporta 1980, ?? ch?n ?oán 1 tr??ng h?p thoát v? ??a ??m c?n ?áp ?ng 4/6 tiêu chu?n thu?n lâm sàng, trên b?nh nhân này có 4/6:

1.?au tê th?t l?ng d?c theo ???ng ?i th?n kinh t?a

2.Lasegue (+)

3.L?ch v?o c?t s?ng.

4.D?u hi?u “b?m chuông” d??ng tính

Nh? v?y theo Saporta trên b?nh nhân này ?ã ?? ?? ch?n ?oán có thoát v? ??a ??m trên b?n nhân này. Cho nên e nghi ng? trên b?nh nhân này có tình tr?ng thoát v? trên n?n thoái hóa c?t s?ng. Tuy nhiên e ?? ngh? ch?p MRI ?? ch?n ?oán xác ??nh tình tr?ng thoát v? trên b?nh nhân

– V? ch?n ?oán phân bi?t:

+?au th?n kinh ?ùi : B?nh nhân không ?au m?t tr??c ?ùi, không m?t và gi?m ph?n x? gân g?i nên em lo?i tr? b?nh lý này trên b?nh nhân, Wasserman(-)

+?au kh?p háng : B?nh nhân ?au t?ng khi v?n ??ng , thay ??i t? th? , gi?m khi ngh? ng?i nh?ng m?t ?au không ph?i là m?t tr??c ?ùi , n?p b?n kèm theo nghi?m pháp Patrick (-)

– V? bi?n ch?ng: các bi?n ch?ng ??i v?i ?au TK t?a bao g?m r?i lo?n ch?c n?ng th?n kinh c? và da do tk t?a chi ph?i. Trên b?nh nhân này hi?n t?i không th?y lo?n d??ng trên 2 chi d??i kèm r?i lo?n c?m giác nên em ngh? ch?a có bi?n ch?ng trên b?nh nhân.

– V? ch?n ?oán ?au vai gáy trên b?nh nhân ?ã rõ v?i tri?u ch?ng ?au âm ? vùng vai, ?au tê lan xu?ng m?t tr??c
ngoài cánh tay ??n khu?u tay (P). Nghi?m pháp Spurling: (+) (P) , Nghi?m pháp c?ng r? th?n kinh c?(+)

V? nguyên nhân: th??ng g?p nh?t (70-80%) là do thoái hóa c?t s?ng c?, thoái hóa các kh?p liên ??t và liên m?m bên làm h?p l? ti?p h?p. V?i m?t b?nh nhân l?n tu?i, mãn kinh và có tình tr?ng thoái hóa c?t s?ng th?t l?ng nên e ngh? nguyên nhân thoái hóa là phù h?p v?i b?nh nhân trên. Tuy nhiên em ?? ngh? ch?p XQ t? th? tr??c sau,
nghiêng và ch?ch ¾ ?? làm rõ ch?n ?oán trên

c. Ch?n ?oán cu?i cùng: ?au th?n kinh t?a 2 bên th? S1do thoái hóa c?t s?ng th?t l?ng / theo dõi thoát v? ??a ??m/ ?au vai gáy

VI.?I?U TR? :

-Nguyên t?c ?i?u tr?:

V? ?au th?n kinh t?a : Hi?n t?i b?nh nhân ch? ?au âm ? , không c?ng c? nên em ngh? không c?n cho các thu?c giãn c?, gi?m ?au. ?? b?nh nhân ngh? ng?i, v?n ??ng nh?, b? sung thu?c b? vitamin nhóm B cho b?nh nhân kéo giãn c?t s?ng , chi?u ?èn h?ng ngo?i, sóng ng?n vùng th?t l?ng

V? ?au vai gáy:

 • ?i?u tr? tri?u ch?ng b?nh k?t h?p v?i gi?i quy?t nguyên nhân n?u có th?.
 • K?t h?p ?i?u tr? thu?c v?i các bi?n pháp v?t lý tr? li?u,
  ph?c h?i ch?c n?ng và các bi?n pháp không dùng thu?c
  khác.
V/ Th?m khám theo y h?c c? truy?n

1. T? ch?n

V?ng ch?n

 • H?u th?n, thái ?? hòa nhã, không cáu g?t.
 • S?c nh?t.
 • Dáng ?i nghiêng v? bên trái, b??c ?i kh?p khi?ng.
 • V?o c?t s?ng sang trái.
 • T?ng tr?ng trung bình
 • Da không khô, không phù th?ng, không vàng da, không ban ch?n
 • Móng tay móng chân không n?t, không có khía, không có hình d?ng b?t th??ng.
 • M?i cân ??i không ch?y n??c m?i
 • Niêm m?c m?t h?ng nh?t, qu?ng m?t thâm, m?t không s?ng ??, không ch?y n??c m?t s?ng, không ch?y d?ch.
 • Môi h?ng nhu?n
 • L??i: hình dáng cân ??i
 • Ch?t l??i nh?t màu,
 • C? ??ng l??i linh ho?t
 • Rêu l??i tr?ng m?ng, t??i nhu?n.
 • Vùng c?t s?ng không s?ng ??, 2 chi không s?ng phù

V?n ch?n

 • Ti?ng nói rõ ràng không h?t h?i
 • Không khó th?, h?i th? không hôi
 • Không ho, không n?c.
 • C? th? không có mùi b?t th??ng.

V?n ch?n

 • Thích u?ng n??c ?m, t?m n??c ?m, s? gió, s? l?nh.
 • Không ??o hãn, không t? hãn.
 • ?n u?ng t?m, mi?ng nh?t, không ngon mi?ng, sau khi ?n ??y b?ng, khó tiêu, không ? h?i ? chua
 • ??i ti?n phân vàng có khuôn 1 l?n/ 1 ngày,
 • Ti?u ti?n vàng trong l??ng 1.5l/24h
 • Không ti?u bu?t , ti?u r?t.
 • Không ti?u ?êm
 • Hay h?i h?p ?ánh tr?ng ng?c
 • Không ?au ??u, không hoa m?t chóng m?t
 • Không khát, u?ng n??c theo thói quen, thích u?ng n??c ?m, 1,5l/ngày.
 • M?t ng?, tr?n tr?c, suy ngh? nhi?u, khó vào gi?c ng?, ng? hay m?, ng? 3-4 ti?ng, sau khi d?y ng??i m?t m?i, u? o?i.
 • Hay quên
 • ?au nh?c vùng vai gáy, ?au âm ? , ?au tê lan xu?ng m?t tr??c ngoài cánh tay ??n khu?u tay (P), ?au t?ng khi v?n ??ng, th?i ti?t thay ??i, gi?m khi ngh? ng?i, xoa d?u nóng, xoa bóp.
 • Ban ?êm hay b?c h?a ( dù tr?i nóng hay tr?i l?nh)
 • Vùng th??ng v? không tr??ng ??y
 • Không ho, không kh?c ?àm.
 • Mãn kinh lúc 54 tu?i , b?t ??u có kinh lúc 14 tu?i, chu kì 30 ngày, kinh ??u, màu ?? s?m, không có máu c?c, l??ng v?a.
 • Huy?t tr?ng l??ng ít, không hôi. Ch?a ?i?u tr? b?nh ph? khoa nào.
 • Có l?p gia ?ình n?m 40 tu?i, 2 n?m sau ch?ng m?t, không có con.
 • ?au vùng th?t l?ng 10 n?m tr??c, có ?i?u tr? nhi?u
  n?i, có ?? nh?ng sau tái phát
 • ?au âm ? vùng th?t l?ng, ?au t?ng khi thay ??i th?i ti?t, ?i l?i; ?au t?ng v? ?êm g?n sáng . ?au gi?m khi xoa d?u nóng, xoa bóp, nghiêng bên trai, ?au lan xu?ng m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân 2 chân kèm tê.
 • ?au âm ? vùng vai, ?au tê lan xu?ng m?t tr??c ngoài cánh tay ?ên khu?a tay (P), ?au t?ng khi v?n ??ng, th?i ti?t thay ??i, gi?m khi ngh? ng?i, xoa d?u nóng, xoa bóp. ?n ?au các huy?t: kiên ngung, tý nhu, khúc
  trì.

Thi?t ch?n:

 • Da không khô, không ra m? hôi, da lòng bàn tay nóng không ra m? hôi.
 • Phúc ch?n: b?ng m?m , không ??y tr??ng, không u c?c, ?n vào không ?au.
 • ?n ?au chính gi?a c?t s?ng th?t l?ng L4-L5( huy?t yêu d??ng quan), L5-S1.
 • ?n ?i?m c?nh s?ng th?t l?ng L5-S1(cách c?t s?ng 1-2cm) 2 bên ?au, ?au lan xu?ng m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân.
 • ?n vùng quanh kh?p háng không ?au, t?m ??ng kh?p háng bình th??ng.
 • ?n m?t tr??c ?ùi không ?au (2 bên).
 • ?n ?au hoàn khiêu, th?a phù, ân môn, ?y trung, th?a s?n bên P
 • ?n ?au hoàng khiêu, ?y trung, th?a thù bên T.
 • 2 chân không r?i lo?n c?m giác, không l??n d??ng, không teo c?.
 • ?n ?au chính gi?a c?t s?ng c? C6-C7, C7-D1( huy?t ??i chùy).
 • ?n ?i?m c?nh c?t s?ng t? C6-C7-D1 2 bên ?au
 • ?n ?au: kiên t?nh, kiên ngung, tý nhu, khúc trì (P).
 • ?au thi?n án
 • Tay (P) không r?i lo?n c?m giác, không lo?n d??ng,
  không teo c?.
 • V?n ??ng kh?p vai bình th??ng.
 • M?ch tr?m hoãn huu luc

2. Tóm t?t quy v? bát c??ng

Tóm t?t

B?nh nhân n? 58 tu?i vào vi?n vì lý do ?au vùng th?t l?ng lan xu?ng 2 chân. Qua v?ng v?n v?n thi?t em rút ra các ch?ng h?u và ch?ng tr?ng sau.

H?i ch?ng t?ng ph?:

+ Tâm t? l??ng h?:

 • h?i h?p, ?ánh tr?ng ng?c
 • M?t ng?, tr?n tr?c, suy ngh? nhi?u, khó vào gi?c ng?, ng? hay
  m?, ng? 3-4 ti?ng, sau khi d?y ng??i m?t m?i, u? o?i.
 • Hay quên.
 • ?n t?m, không ngon mi?ng.
 • ??y b?ng, khó tiêu.
 • S?c m?t nh?t màu
 • Ch?t l??i nh?t
 • M?ch tr?m.

+ Th?n âm h?:

 • ?au l?ng.
 • Da lòng bàn tay nóng.
 • Ban ?êm ng? hay b?c h?a.
 • M?t ng?.

H?i ch?ng khí huy?t kinh lac:

 • Khí tr? huy?t ? ? kinh túc thái d??ng bàng quang: ?au c?nh c?t s?ng th?t l?ng, ?n ?au th?a phù, ân môn, ?y trung, th?a s?n. ?au kèm c?m giác tê.
 • Khí tr? huy?t ? ? kinh th? d??ng minh ??i tr??ng: ?au c?nh s?ng c?, ?n ?au huy?t kiên t?nh, kiên ngung, tý nhu, khúc trì.
 • Khí tr? huy?t ? ? m?ch ??c: ?n ?au các huy?t: ??i chùy, yêu d??ng quan; ?n ?au gi?a c?t s?ng C5-C6, L5-S1.

Bát c??ng:

Bi?u ch?ng: b?nh bi?u hi?n ? kinh l?c, rêu l??i m?ng,

Lý ch?ng: b?nh ?nh h??ng ??n t?ng ph?; m?ch tr?m.

H? ch?ng: B?nh m?c lâu ngày. 10 n?m, l??i b?u có d?u r?ng, ?au thi?n án, rêu l??i m?ng.

Th?c ch?ng: ?n ?au các ?i?m c?nh s?ng L5-S1, ?au lan xu?ng mông, m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân, ?au âm ? kèm tê bì, m?ch h?u l?c.

Hàn ch?ng: rêu l??i tr?ng, thích u?ng n??c ?m, thích t?m n??c ?m, s? l?nh, không khát, ?au t?ng v? ?êm g?n sáng, l?nh ?au t?ng, xoa d?u nóng ?? ?au, ti?u ti?n vàng trong.

Nhi?t ch?ng: m?ch ??i sác, ban ?êm hay b?c h?a, long bàn tay nóng.

Các ch?ng tr?ng âm tính có giá tr?

 • Không s?t không s? nóng
 • Không ho, kh?c ?àm
 • Không có ti?n s? ch?n th??ng hay ph?u thu?t vùng c?t
  s?ng.
 • ?n vùng quanh kh?p hang không ?au.
 • Không ?au m?t tr??c ?ùi
 • C? ??ng kh?p hang trong gi?i h?n bình th??ng.
 • C? ??ng kh?p vai bình th??ng.

Ch?n ?oán s? b?

B?nh danh: T?a c?t phong 2 bên

T?ng ph?: Tâm, T?.

Kinh l?c: Túc Thái D??ng Bàng Quang , th? d??ng minh ??i tr??ng, m?ch ??c.

Bát c??ng: Bi?u lý kiêm ch?ng- h? trung hi?p th?c, Hàn nhi?t thác t?p

Nguyên nhân: Ngo?i nhân: phong hàn th?p

B?t n?i ngo?i nhân: lao ??ng

Th? b?nh: phong hàn th?p

B. Bi?n ch?ng lu?n tr?

V? ch?n ?oán: Trên b?nh nhân có các bi?u hi?n: ?au vùng th?t l?ng, lan xu?ng m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân ??n t?n cùng ? b?p chân theo ???ng ?i kinh bàng quang: chân P (quang nguyên du, Th?a Phù, ân môn, ?y Trung, th?a s?n) chân T (quan nguyên du, ?y trung, th?a s?n). Nên em ngh? nhi?u ??n ch?n ?oán t?a c?t phong

Em ch?n ?oán t?ng ph? là tâm, t?, th?n. Th? nh?t: ch?ng h?u tâm t? l??ng h? là do tâm huy?t hao t?n và t? khí b? t?n h?i. Tâm huy?t h? k nuôi d??ng ???c tâm th?n mà gây các tri?u ch?ng: m?t ng?, ng? hay mê, ng? không sâu gi?c, ng? d? t?nh. Huy?t thu?c âm, tâm là t?ng thu?c âm, huy?t h? không nuôi d??ng ???c tâm mà gây nên h?i h?p, ?ánh tr?ng ng?c. T? khí h? làm s? v?n chuy?n c?a t? sút kém mà phát sinh ra các ch?ng: ??y b?ng, khó tiêu, ?n kém ?n k ngon. Th? hai, em ch?n ?oán b?nh nhân có ch?ng h?u th?n âm h?, do b?nh lâu ngày ?nh h??ng ??n t?ng th?n, 1 ph?n do lao ??ng n?ng, ?n kém làm tân d?ch c?a t?ng th?n b? suy t?n.

? b?nh nhân có bi?u hi?n ?au vùng th?t l?ng lan d?c xu?ng m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân; ?n ?au các huy?t: th?a phù, ân môn, ?y trung, th?a s?n, t??ng ?ng v?i ???ng ?i c?a kinh túc thái d??ng bàng quang. ?n ?au vùng c?t s?ng c? lan ra vùng vai r?i xu?ng m?t tr??c ngoài cánh tay, m?t tr??c ngoài c?ng tay; ?n ?au các huy?t: kiên ngung, tý nhu, khúc trì, t??ng ?ng v?i ???ng ?i c?a kinh th? d??ng minh ??i tr??ng. Ngoài ra ? b?nh nhân còn có ?n ?âu các huy?t: ??i chùy, yêu d??ng quan; ?n ?au ?o?n gi?a C5-C6,L5-S1. Em ngh? ph?n nhi?u do ngo?i tà xâm ph?m vào kinh l?c gây khí tr? huy?t ? gây nên tình tr?ng ?au. Ngoài ra, ? b?nh nhân b?nh x?y ra ?ã lâu , c? th? suy y?u, ?n kém, m?t ng? làm khí h? huy?t thi?u; khí h? không v?n hành ???c huy?t gây nên tình tr?ng khí tr? huy?t ? mà gây ?au.

V? ch?n ?oán bát c??ng

Th? nh?t v? v? trí nông sâu: B?nh nhân có bi?u hi?n ? bi?u nh? b?nh t?i c? x??ng kh?p, kinh l?c, rêu l??i m?ng, s? gió, s? l?nh: ph?n nhi?u do th? tr?ng v?n h? y?u, phong hàn nhân c? h?i ph?m vào kinh thái d??ng. Hàn ch? v? ng?ng tr?, kinh l?c b? bít ngh?n, khí huy?t v?n hành không thông, không thông thì ?au cho nên th?y m?ng l?ng ?au tr?, c? gáy ?au c?ng, b? vai khó ch?u ?au ê ?m kèm s? l?nh. Tà khí l?c dâm trú ? bì phu c? bi?u làm tr? tr? s? tuyên phát bình th??ng c?a v? khí, u?t l?i mà hóa nhi?t; v? khí tr? tr? làm c? bi?u không ???c ôn chi?u sinh ra ch?ng s? gió s? l?nh, bi?u tà ch?a nh?p lý nên s? thay ??i c?a l??i còn ch?a rõ, m?i ch? th?y rêu l??i tr?ng và m?ng.

Bi?u hi?n ? Lý: b?nh ?ã m?c lâu n?m (10 n?m), ?ã ?nh h??ng ??n t?ng tâm, t?; b?nh l?n tu?i có ti?n s? làm vi?c mang vác n?ng hi?n t?i ?n t?m không thèm ?n, m?t ng? d?n ??n khí h? huy?t thi?u, khí không ?? s?c thúc ??y huy?t l?u thông, huy?t d?ch không thông, khí tr? huy?t ng?ng, kinh l?c không ???c nuôi d??ng gây nên ch?ng
?au l?ng ?au vai gáy . Vì b?nh kéo dài 10 n?m, ?ã ?nh h??ng ??n t?ng ph? nên e thiên v? lý nhi?u h?n

Th? hai v? tr?ng thái c?a b?nh: em ch?n ?oán là h? ch?ng v?i các tri?u ch?ng nh? b?nh ?ã lâu ngày, ?au thi?n án, l??i b?u có d?u r?ng. H? ch?ng ? ?ây là ch? ph?n chính khí c?a c? th? h? suy, do c? th? h? nh??c, lao ??ng n?ng nh?c, ?n u?ng th?t th??ng, ?n kém làm cho khí huy?t h?. B?nh nhân có bi?u hi?n c?a th?c ch?ng em ngh? là do tà khí xâm ph?m vào khinh l?c gây khí tr? huy?t ?.

Th? ba v? tính ch?t b?nh: B?nh nhân có các bi?u hi?n hàn ch?ng: thích u?ng n??c ?m, thích t?m n??c ?m, không khát, l?nh ?au t?ng, s? l?nh, rêu l??i tr?ng. Hàn ch?ng ? ?ây là do hàn tà xâm nh?p vào c? th? làm d??ng khí b?t túc, không phát huy ???c tác d?ng ôn chi?u mà sinh ra ch?ng s? l?nh thích ?m, tân d?ch ch?a b? t?n th??ng nên mi?ng nh?t không khát, âm th?nh d??ng h? nên thích ?n ?m nóng; hàn th?p n?i th?nh, d??ng h? b?t hóa làm cho ch?t l??i nh?t, rêu l??i tr?ng mà nhu?n. Ngoài ra ? b?nh nhân còn có bi?u hi?n c?a nhi?t ch?ng, em ngh? nhi?t ch?ng ? ?ây là h? nhi?t do ph?n huy?t h? ?nh h??ng ??n ph?n âm.

V? nguyên nhân: theo em là ngo?i nhân ( phong, hàn, th?p) và b?t n?i ngo?i nhân (lao ??ng). ? b?nh nhân, b?nh kh?i phát cách ?ây 1 tháng ?úng vào mùa có khí h?u l?nh, ?m. Chính khí c?a c? th? gi?m sút, tà khí l?c dâm xâm nh?p vào kinh l?c gây ? tr? s? v?n hành c?a khí huy?t làm cho th?n kinh do kinh m?ch chi ph?i không ???c nuôi d??ng ??y ?? mà sinh ra ?au nh?c

Trên b?nh nhân này ngo?i nhân là phong hàn th?p. ?au có h??ng lan t? th?t l?ng lan xu?ng mông, m?t sau ?ùi, m?t sau c?ng chân ?ng v?i ??c tính c?a phong là ??ng, thay ??i, di chuy?n. Tính c?a hàn là co rút, ng?ng tr? khí huy?t làm cho kinh l?c ng?ng tr?, không thông gây ?au, hàn xâm nh?p vào bì phu c? bi?u làm v? khí không tuyên phát mà gây nên ch?ng s? gió s? l?nh. ? bênh nhân có có tri?u ch?ng ?au t?ng khi tr?i l?nh, rêu l??i tr?ng, xoa d?u nóng ?? ?au. Nên em ngh? có hàn tà gây b?nh

? b?nh nhân này có tri?u ch?ng ?au kèm m?i n?ng vùng vai gáy, vùng th?t l?ng và 2 chân, ?au khi thay ??i th?i ti?t. Kèm thêm y?u t? môi tr??ng s?ng ?m th?p nên th?p c?ng là 1 y?u t? b?nh nguyên. Ngoài ra, y?u t? ngh? nghi?p c?ng ?óng vai trò trong b?nh nguyên. ? b?nh nhân có ti?n s? lao ??ng gánh vác n?ng kéo dài, ?i?u này d?n ??n máu ??n nuôi d??ng vùng th?t l?ng, vùng vai gáy và kinh m?ch vùng này b? h?n ch?, lâu ngày sinh ra khí tr? huy?t ? gây ?au nh?c.

Ch?n ?oán th? lâm sàng trên b?nh nhân này là phong hàn th?p nên dùng phép ?i?u tr?: khu phong, tán hàn, tr? th?p, hành khí ho?t huy?t

? b?nh nhân có bi?u hi?n b?nh ? c? bi?u l?n lý, vì l?n nh?p vi?n này là kh?i phát ??t c?p c?a b?nh k?t h?p v?i th? tr?ng b?nh nhân h? suy( b?nh ?nh h??ng ??n t?ng tâm, t?) nên dùng phép ?i?u tri khu phong tán hàn tr? th?p và phép b? song song v?i nhau. Khi b?nh c?i thi?n, tác nhân phong, hàn , th?p ???c gi?i tr? thì ?ó thiên v? phép b? các t?ng ph? h? suy( tâm, t?)

Th? tr?ng b?nh nhân h? nên dùng phép b? ?? nâng cao chính khí. Còn th?c ? ?ây là do tà khí xâm ph?m vào kinh l?c gây khí tr? huy?t ?, m?t khác c?ng có th? do khí h? huy?t thi?u, khí không ?? s?c thúc ??y huy?t l?u thông nên gây khí tr? huy?t ? nên dùng phép hành khí ho?t huy?t, b? khí huy?t.

Trên b?nh nhân có c? hàn l?n nhi?t. Hàn ? ?ây là do hàn tà xâm nh?p vào c? th? nên dung phép tán hàn, ôn kinh ch? th?ng. Nhi?t là h? nhi?t do huy?t h? ?nh h??ng ??n ph?n âm nên dùng phép thanh nhi?t b? huy?t.

? b?nh nhân có các tri?u ch?ng m?t ng?, ?n t?m, không thèm ?n dó ?ó e gia thêm các v? thu?c có tác d?ng an th?n, ki?n t?; châm c?u các huy?t có tác d?ng an th?n, b? t? v?. V?i phép ?i?u tr? trên em dùng bài ??c ho?t tang ký sinh thang gia thêm các v? b? tâm an th?n,
ki?n t? v?.

Ch?n ?oán cu?i cùng

B?nh danh: t?a c?t phong 2 bên

T?ng ph?: tâm, t?, th?n.

Kinh l?c: Túc Thái D??ng Bàng Quang , th? d??ng minh
??i tr??ng, m?ch ??c.

Bát c??ng: lý h? nhi?t kiêm bi?u th?c hàn.

Th? lâm sàng: phong hàn th?p

Nguyên nhân: ngo?i nhân (phong hàn th?p) n?i nhân (lao ??ng)

*B?nh án ch? mang tính ch?t tham kh?o*

Leave a Reply