[Sách Dịch] Bài Giảng USMLE Ngoại Khoa Kaplan Step 2 CK
[Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Surgery 2020 [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Obstetrics and Gynecology 2020 [Ngoại Văn] Kaplan USMLE Step 2 CK Internal Medicine 2020 Hôm nay, YhocData sưu tầm được một quyển sách dịch mới khá hay. Sách bài giảng ngoại khoa. Sách được dịch thuật từ cuốn Kaplan…