Bài Gi?ng Tai M?i H?ng [T?ng H?p]

Hôm nay, YhocData gi?i thi?u t?i các b?n b? bài gi?ng t?ng h?p v? môn tai m?i h?ng. T?t c? các bài bao quát toàn b? v?n ?? c?n ???c ?ào t?o v? môn h?c này.

Tr?n b? h?n 70 file bài gi?ng ? d?ng file word và powerpoint gói g?n trong 1 link folder.

M?t ph?n ví d? mà các b?n s? th?y trong slide bài gi?ng ch?n th??ng tai m?i h?ng ?? tham kh?o:

” Ch?n th??ng tai m?i h?ng th??ng g?p do tai n?n giao thông, n?m trong b?i c?nh ?a ch?n th??ng. Nh?ng ch?n th??ng ph?i h?p là ch?n th??ng s? não, ch?n th??ng r?ng hàm m?t, ch?n th??ng m?t, ch?n th??ng ng?c, m?ch máu l?n vùng ??u m?t c?.

Nguyên nhân nhi?u nh?t là tai n?n giao thông:

  • Trên th? gi?i 300.000 ng??i ch?t, 8 tri?u ng??i b? th??ng m?i n?m.
  • C?ng ??ng châu Âu 000 t? vong, 1.5 tri?u b? th??ng.

–   Pháp: 1985 b?o hi?m chi 48 t? francs.

–   Vi?t nam: 2001 trên c? n??c có 26.000 v? tai n?n giao thông gây t? vong 10.000 n?n nhân, riêng trong ba ngày T?t > 8000 ca b? TNGT/ 350 t? vong.

  • BV Ch? r?y 100-200 ca vào khoa C?p C?u/ ngày/1-2 ca t? vong.
  • Ch?n th??ng ??u m?t c? > 90%.

Tai n?n lao ??ng và tai n?n th? thao có xu h??ng t?ng. ”

Share bài vi?t ?? th?y Link Download Bài Gi?ng Tai M?i H?ng [T?ng H?p] bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f666f6c646572732f31336e32704e734243414e4950754b386a334f313255577649396f4f6532315439″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply