Full Bài Gi?ng L?p H?c Siêu Âm – Trung Tâm Medic

Full Bài Gi?ng L?p H?c Siêu Âm – Trung Tâm Medic. M?t trong nh?ng trung tâm ch?n ?oán v?i máy móc hi?n ??i nh?t khu v?c phía nam.

B? tài li?u siêu âm Medic này r?t hay, ???c chia làm 5 disk, t?ng c?ng g?n 2,5G. Tài li?u này r?t hay, c?c k? h?u ích v?i t?t c? các Bác s? và các em sinh viên quan tâm l?nh v?c này.

R?t nhi?u ki?n th?c trình bày d??i d?ng clips, file PDF hay Powerpoint . Toàn bài gi?ng c?a các th?y, các bác s? gi?i c?a Medic gi?ng d?y.

YhocData s?u t?m ???c và xin chia s? mi?n phí t?i m?i ng??i tr?n b? tài li?u này.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

1 – Disk 1:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d314d3255594c506330436e6f655366586e54506b7251354373487643654e676f4b”]

2 – Disk 2:

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d31576f6d32666f446e393335787955704e413538413077456c7a31655f784b664d”]

3 – Disk 3:

[gget id=”3″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d3153366a7a6d626b673547504e44304572327934364e6e6b444f637a324a724759″]

4 – Disk 4:

[gget id=”4″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d314a36573043765f3249737547797358697035597a6b774d636859496f68643564″]

5 – Disk 5:

[gget id=”5″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f6f70656e3f69643d313658736544573537474843793278674770326f454362447959324a674e30306f”]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply