B? Bài Gi?ng Y H?c Gia ?ình – Y Hà N?i

YhocData xin chia s? t?i các b?n b? tài li?u bài gi?ng v?a ???c s?u t?m. B? Bài Gi?ng Y H?c Gia ?ình c?a tr??ng ??i h?c Y Hà N?i. T?p h?p các bài gi?ng b? môn y h?c gia ?ình c?a tr??ng. Biên so?n, gi?ng d?y b?i PGS. TS. Tr?n Khánh Toàn.

Mô hình y h?c gia ?ình ?ang ngày càng phát tri?n t?i Vi?t Nam. Vi?c các tr??ng y khoa c? n??c ?ã ??a b? môn này vào ch??ng trình gi?ng d?y.

[adinserter block=”6″]

Hy v?ng b? tài li?u bài gi?ng này giúp m?i ng??i có cái nhìn t?ng th? v? y h?c gia ?ình. M?i ng??i có th? xem và t?i tài li?u B? Bài Gi?ng Y H?c Gia ?ình – Y Hà N?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f64726976652f666f6c646572732f314f58465934346d72786c434f6e6d52593858645857545f72685a354f4c2d6f61″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply