H??ng D?n Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? M?t S? B?nh Th??ng G?p ? Tr? Em – B? Y T?

H??ng D?n Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? M?t S? B?nh Th??ng G?p ? Tr? Em – B? Y T?.

Hôm nay, YhocData xin chia s? các b?n phác ?? h??ng d?n ch?n ?oán và ?i?u tr? nhi khoa. ???c xây d?ng, ch?nh s?a biên so?n b?i b? y t?.

Tài li?u là ngu?n ki?n th?c tham kh?o ?áng tin c?y dành cho các y bác s? nhi khoa n??c ta. T?p tài li?u có ?ên h?n 800 trang chia làm 16 ch??ng. Có th? nói v?i ngu?n t? li?u ?? s? này. Quy?n sách ?ã bao quát g?n nh? toàn b? v?n ?? nhi khoa lâm sàng th??ng g?p.

[adinserter block=”6″]

Phác ?? ???c xây d?ng b?i nhi?u bác s?, gi?ng viên có chuyên môn cao. Hy v?ng ?ây là ngu?n t? li?u giúp ích ???c nhi?u cho m?i ng??i. Các b?n có th? t?i ngay và tham kh?o tài li?u H??ng D?n Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? M?t S? B?nh Th??ng G?p ? Tr? Em – B? Y T? sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7a793638646176346f6f6431356f762f25354259686f63446174612e636f6d25354425323070686163253230646f2532306e68692532306b686f612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply