H??ng D?n Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Suy Tim M?n Tính 2020 – B? Y T?

YhocData xin chia s? t?i m?i ng??i tài li?u ?i?u tr? m?i. C?p nh?t phác ?? 2020 t? b? y t?. H??ng D?n Ch?n ?oán Và ?i?u Tr? Suy Tim M?n Tính.

“Suy tim là m?t h?i ch?ng b?nh lý r?t th??ng g?p. Là h?u qu? c?a nhi?u b?nh v? tim m?ch nh? t?ng huy?t áp, b?nh ??ng m?ch vành, b?nh van tim, b?nh c? tim, b?nh tim b?m sinh, r?i lo?n nh?p tim…”.

[adinserter block=”6″]

Tài li?u ??a ra nh?ng thay ??i ???c ?i?u ch?nh phù h?p v?i guidelines các hi?p h?i trên th? gi?i và Vi?t Nam nh? NYHA, AHA, VNHA, ESC,… Nh?ng c?p nh?p m?i giúp các bác s? ?i?u tr? lâm sàng có nh?ng ?i?u ch?nh phù h?p.

M?i ng??i có th? xem tài li?u ngay bên d??i.

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply