Ph?u Thu?t Gan M?t – GS. Tôn Th?t Bách

Hôm nay, YhocData v?a tìm ???c quy?n sách v? ngo?i tiêu hoá khá hay. Sách ph?u thu?t gan m?t.

Tài li?u ???c biên so?n b?i các gi?ng viên, y bác s? có chuyên môn cao. Giáo s? Tôn Th?t Bách, m?t trong nh?ng ng??i bác s? r?t có uy tín c?a Vi?t Nam.

Cu?n sách Ph?u thu?t gan m?t, ph?n l?n n?i dung c?a sách ???c ?úc k?t k?t h?p v?i tham kh?o t? các ngu?n tài li?u phong phú trong và ngoài n??c.

[adinserter block=”6″]

Ch? v?n v?n kho?ng 140 trang sách chia làm 7 ch??ng khác nhau liên quan các b?nh lý ngo?i khoa tiêu hoá gan m?t.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung Ph?u Thu?t Gan M?t – GS. Tôn Th?t Bách ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3146687a6c703772397472507347755a38577234745262507070536166525f2d562f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply