Ngo?i Khoa ?ng Tiêu Hóa – ?HYD HCM

Ngo?i Khoa ?ng Tiêu Hóa – ?HYD HCM

Ngo?i Tiêu hóa là m?t chuyên ngành c?a ngo?i khoa. T?p trung vào ch?n ?oán và ?i?u tr? các b?nh ngo?i khoa c?a ?ng tiêu hóa. Th?c qu?n, d? dày, tá tràng, ru?t non, ru?t già và tuy?n tiêu hóa (gan, m?t, t?y).

Hi?n nay th? gi?i, Ngo?i Tiêu hóa ?ã ???c phân chia thành Ph?u thu?t Gan – M?t – T?y. Ph?u thu?t ???ng tiêu hóa trên, Ph?u thu?t ???ng tiêu hóa d??i. Hay h?p h?n n?a nh? Ph?u thu?t Gan, Ph?u thu?t T?y, Ph?u thu?t ??i -Tr?c tràng…

[adinserter block=”6″]

? Vi?t Nam, Ngo?i Tiêu hóa là m?t chuyên ngành l?n dành ?? ?ào t?o các bác s? ngo?i khoa mu?n ?i sâu vào l?nh v?c này. Quy?n sách này g?m 2 ph?n chính:

Ph?n 1: Nh?ng v?n ?? chung nh? chu?n b? b?nh nhân tr??c khi m?. S? d?ng kháng sinh, s? lành v?t th??ng ?ng tiêu hóa.

Ph?n 2: Liên quan ??n m?t s? b?nh ngo?i khoa c?a ?ng tiêu hóa mà ch? y?u ???c ph?u thu?t b?ng ph?u thu?t ch??ng trình.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f733765306a686438706671326f36322f25354259686f63446174612e636f6d2535442532304e676f254531254241254131692532306b686f612532302545312542422539316e6725323074692543332541417525323068254333254233612e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply