[Sách D?ch] Gi?i Ph?u C?t L?p CT Và MRI: Ph?n ??u – C?

[Sách D?ch] Gi?i Ph?u C?t L?p CT Và MRI: Ph?n ??u – C?.

Hôm nay, YhocData s?u t?m ???c m?t cu?n sách khác khá hay v? CT – MRI. Cu?n sách ???c d?ch thu?t t? cu?n “Pocket Atlas of Sectional Anatomy”. ?ây là cu?n 1 ph?n ??u c? trong series sách này.

Bao quát các hình ?nh CT – MRI ??u c?. Ph?n 1 là CT s? não. Ph?n 2 là MRI s? não. Cu?i cùng, ph?n 3 là ph?n hình ?nh liên quan ??n c?.

Cu?n sách là thành qu? biên d?ch dày công c?a t?p th? sinh viên y các tr??ng thu?c nhóm chia s? ca lâm sàng. Hình ?nh rõ nét, ch?t l??ng file r?t t?t là ?i?m c?ng l?n cho cu?n sách này.

?ây là b??c kh?i ??u cho vi?c chinh ph?c hình ?nh CT – MRI mà nhi?u b?n còn g?p khó kh?n khi ?i lâm sàng. V?i hình ?nh chân th?t t? CT – MRI và các ?nh thi?t ?? minh ho? t??ng ???ng giúp các b?n d? hình dung các hình ?nh c? quan trong c? th?.

YhocData.com xin d?n l?i và chia s? ??n m?i ng??i cu?n sách y khoa hay này.

Share bài ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

Ph?n ??u C?:

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646f63732e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f313231527636346e72516d3546494f4a5f696c6559443168676f4c79335553305f2f76696577″]

Các Ph?n Khác: Link Here

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply