[Sách D?ch] Th?m Khám Lâm Sàng Theo H? Th?ng

[Sách D?ch] Th?m Khám Lâm Sàng Theo H? Th?ng.

Clinical Examination Essentials là m?t cu?n sách n?i ti?ng v? y khoa lâm sàng. Là giáo trình gi?ng d?y c?a nhi?u tr??ng y th? gi?i. Và hôm nay YhocData xin chia s? các b?n b?n d?ch ti?ng vi?t cu?n sách này do CTUMP biên so?n.

M?t cu?n sách ?? s? ???c d?ch thu?t b?i nhóm sinh viên y khoa C?n Th?. Nh?ng ki?n th?c c?n thi?t cho vi?c ?i lâm sàng ???c trình bày c? th? trong cu?n sách d?ch này. Các tri?u ch?ng, c? ch? sinh lý b?nh, gi?i ph?u.

[adinserter block=”6″]

H??ng d?n th?m khám ?úng chu?n nh?t ???c ch?p nh?n trên th? gi?i. Cu?n sách ?? s? g?m 44 ch??ng. Bao quát toàn b? cách khám t?t c? h? th?ng c? quan. Nh?ng ?i?u mà nh?t là các bác s?, sinh viên y khoa lâm sàng c?n bi?t rõ.

M?i ng??i có th? t?i ??c và tham kh?o ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6630756c67306838347275353733332f25354259686f63446174612e636f6d2535442532305468616d2532304b68616d2532304c616d25323053616e672e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply