Tài Li?u H?i Ngh? Khoa H?c S?c Kho? Qu?c T? 12/2019 – ?HYD C?n Th?

Tài Li?u H?i Ngh? Khoa H?c S?c Kho? Qu?c T? 12/2019 – ?HYD C?n Th? (International Health Sciences Conference).

H?i ngh? v?a m?i ???c t? ch?c ngày 6/12/2019. Bao g?m nhi?u chuyên khoa khác nhau ???c báo cáo. Nh?ng c?p nh?t, ?i?m m?i trong k? thu?t ?i?u tr? ???c ?? c?p.

M?i ng??i có th? th?y Link Download ngay d??i ?ây.

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Hô H?p” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Huy?t H?c” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Th?n Kinh” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[adinserter block=”6″]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Nhi Khoa” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? S?n Khoa” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? D??c Khoa – C?p Nh?t Thu?c ?i?u Tr?” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[adinserter block=”6″]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Y H?c Gia ?ình” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Ch?n Th??ng Ch?nh Hình” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Tim M?ch” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Chuyên ?? Da Li?u” open=“no” style=”fancy” icon=”chevron-circle” anchor=”” class=””]

Link Here

[/su_spoiler]

Leave a Reply