Bài Gi?ng X? Trí C?p C?u ??t Qu? Khó – B?nh Vi?n ?HYD 9/2019

Bài Gi?ng X? Trí C?p C?u ??t Qu? Khó – B?nh Vi?n ?HYD 9/2019.

B? 4 bài gi?ng trong khoá hu?n luy?n k? n?ng “X? trí c?p c?u ??t qu? khó”.

Workshop ???c t? ch?c m?i ?ây c?a b?nh vi?n ?HYD tháng 9/2019.

M?i ng??i có th? click vào tên bài gi?ng và xem ngay bên d??i ?ây nhé. Chúc các b?n h?c t?p t?t !

Các giai ?o?n x? trí trong ??t qu? t?i c?p và ra quy?t ??nh ?i?u tr?

Ths.BS. Ph?m Nguyên Bình

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6e316b3734677768356235737633342f52442d564e2d30303030372d43617264696f76617363756c61722d654d4c522d617070726f7665642d2e7064663f646c3d30″]

Phân tích hình ?nh CT scan não trong ??t qu? thi?u máu não c?p

Ths.BS. Võ Ph??ng Trúc

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6b7079636f393379616530346172612f52442d564e2d30303030382d5068616e2d746963682d68696e682d616e682d43542d7363616e2d6e616f2d416e67656c732d4576656e742d30352d30392e7064663f646c3d30″]

X? trí ??t qu? c?p giai ?o?n tr??c vi?n

BS CK1. Ph?m Th? Ng?c Quyên

[gget id=”3″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6d72613465716d66397835723176392f52442d564e2d30303030392d58552d5452492d4341502d4355552d4e474f41492d5649454e2d416e67656c732d4576656e742d303530392e7064663f646c3d30″]

X? lý các tình hu?ng ??t qu? ??c bi?t

TS.BS. Nguy?n Bá Th?ng

[gget id=”4″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6e6661717432776a3736746e676b372f52442d564e2d30303031302d58552d4c592d4341432d54494e482d48554f4e472d444f542d5155592d4441432d424945542e7064663f646c3d30″]

Leave a Reply