Ti?p C?n S?c Nhi?m Trùng – Khoa C?p C?u Nhi ??ng 1

Tài li?u ti?p c?n ch?n ?oán và x? trí shock nhi?m trùng. B? tài li?u ???c so?n th?o b?i các y bác s? khoa c?p c?u b?nh vi?n Nhi ??ng 1 Thành Ph? H? Chí Minh.

Bao g?m kho?ng g?n 30 trang tài li?u. ?? c?p ??n các ki?n th?c c?p c?u v? s?c nhi?m trùng. Cách nh?n bi?t s?m tình tr?ng s?c, nh?ng câu h?i ???c ??t ra ch?n ?oán ban ??u.

[adinserter block=”6″]

Các h??ng d?n nh?ng ?i?u nên không nên trong vi?c x? trí tình hu?ng.

M?i ng??i có th? t?i và tham kh?o n?i dung tài li?u Ti?p C?n S?c Nhi?m Trùng – Khoa C?p C?u Nhi ??ng 1 sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f314f30586145494e686771735364525149546a52464955756d4d534a6b4c416b492f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply