100 Ca Lâm Sàng X-Quang Hay

Ti?p t?c c?n lâm sàng v? ??c và phân tích XQuang. M?t c?n lâm sàng ph?i bi?t trên lâm sàng.

?? ti?p n?i bài gi?ng phân tích hình ?nh Xquang l?n tr??c. Hôm nay, YhocData chia s? t?i m?i ng??i b? tài li?u v? h?n 100 case lâm sàng phim l?ng ng?c. Ng?n g?n, sát th?c t?, d? hi?u, d? h?c.

Bài gi?ng ???c biên so?n, trình bày b?i th?c s?, bác s? Lê Kh?c B?o gi?ng viên b? môn n?i khoa, n?i hô h?p.

Có th? nói b? slides ???c t?ng h?p khá ??y ?? các tình hu?ng lâm sàng mà các b?n có th? g?p trong quá trình th?c t?p và làm vi?c. Ch?ng h?n các xquang th??ng xu?t hi?n nh? viêm ph?i, tràn khí, tràn d?ch, COPD, khí ph? th?ng,…

Các tình hu?ng b?nh nhân hút thu?c lá lâu n?m, nay khám vì ho khó th?. B?nh nhân ho ra máu, s?t cân m?t th?i gian dài. Hay ??n gi?n ch? là m?t ng??i không có tri?u ch?ng ti?n c?n ??c bi?t nh?ng trên phim l?i phát hi?n kh?i u hay các b?t th??ng khác nh? t?m soát mà ra.

Ph?i nói các case lâm sàng này khá hay ?? h?c t?p c?ng nh? ??c gi?i trí m?i khi rãnh r?i. Hãy t?n d?ng nó trong công vi?c, th?c t?p c?a mình nhé. YhocData s? c? g?ng l?a ch?n nhi?u bài gi?ng hay khác chia s? t?i các b?n.

Hãy xem bài gi?ng ngay bên d??i.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply