Phân Tích XQuang Ng?c C? B?n

Bài gi?ng phân tích Xquang ng?c c? b?n ???c gi?ng gi?i b?i TS.BS Nguy?n V?n Thành, Phó ch? t?ch c?a H?i Lao và B?nh Ph?i Vi?t Nam.

Bài gi?ng trình bày ??y ?? các b??c ??c xquang sao cho không b? sót chi ti?t. Các slides ?i t? c?n b?n ?i sâu vào t?ng v?n ??.

Trên Xquang ng?c, các b?t th??ng có th? bi?u hi?n d??i d?ng hình m? ho?c d??i d?ng t?ng sáng. Các b?t th??ng ph?i trên Xquang ng?c d?ng hình m? g?p ph? bi?n d??i 4 d?ng: K?t ??c – Mô k? – N?t – ??c.

Thích h?p cho các b?n ?ang c?n ôn luy?n ki?n th?c c?n lâm sàng th??ng quy này. Các slides bài gi?ng ???c trình bày ngay phía bên d??i.

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply