[Sách D?ch] H??ng D?n Dùng Thu?c Trong C?p C?u – BS Ph?m Ng?c Minh

[Sách D?ch] H??ng D?n Dùng Thu?c Trong C?p C?u – BS Ph?m Ng?c Minh.

M?t quy?n sách d?ch hay c?a bác s? Ph?m Ng?c Minh. Sách ???c d?ch thu?t t? cu?n “Pocket Guide to Critical Care Pharmacotherapy”. ?? c?p ??n v?n ?? h??ng d?n s? d?ng thu?c trong c?p c?u.

Nh? m?t quy?n b? túi, d? dàng tra c?u. Sách r?t ng?n g?n, cô ??ng ki?n th?c, thu?n ti?n cho các bác s? lâm sàng.

G?m 14 ch??ng, có r?t nhi?u chuyên khoa, l?nh v?c ???c nói ??n. Cách dùng thu?c, x? trí th? nào là h?p lý. T?t c? ch? gói g?n kho?ng 150 trang.

M?i ng??i có th? t?i v? và tham kh?o ki?n th?c này v?i YhocData sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6a7a707a3065313864787a35696f322f25354259686f63446174612e636f6d253544253230482543362542302545312542422539426e67253230442545312542412541426e253230442543332542396e6725323054687525453125424225393163253230432545312542412541357025323043254531254242254139752e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply