Ch?n ?oán Nh?i Máu C? Tim C?p – Bài D?ch Uptodate

Ch?n ?oán Nh?i Máu C? Tim C?p – Bài D?ch Uptodate.

Tiêu chu?n ch?n ?oán nh?i máu c? tim – bài d?ch t? phiên b?n Uptodate m?i nh?t hi?n có. Bài d?ch c?a b?n Nguy?n Phúc Thi?n chia s? t?i c?ng ??ng y khoa.

Tài li?u c?p nh?t các tiêu chu?n chính xác và ch?n ?oán nh?i máu c? tim cho các b?n quan tâm. M?i ng??i có th? xem tr?c ti?p ho?c t?i v? máy v?i các link bên d??i nhé !!

Chúc các b?n h?c t?p t?t !

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply