Hoá Sinh Lâm Sàng – ?H Y Hà N?i

Hoá Sinh Lâm Sàng – ?H Y Hà N?i. Biên so?n b?i GS. TS. T? Thành Vân, ??i h?c Y Hà N?i.

Sách hoá sinh lâm sàng cung c?p ng??i ??c các ki?n th?c b?nh h?c d??i cái nhìn c?a nhà hoá sinh. Mô t? các quá trình chuy?n hoá ch?t x?y ra ? các mô, c? quan trong c? th?.

C? ch? b?nh h?c cùng v?i s? bi?n ??i các ch?t trong quá trình b?nh lý.

[adinserter block=”6″]

Sách c?ng ?? c?p ??n các xét nghi?m ch?n ?oán, theo dõi và tiên l??ng b?nh. M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o Hoá Sinh Lâm Sàng – ?H Y Hà N?i ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f64726976652e676f6f676c652e636f6d2f66696c652f642f3042773059316b5256796b786d536e646d5a465a615657707564466b2f76696577″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply