Tr?c Nghi?m Hoá Sinh 1000 Câu Có ?áp Án

Tuy?n t?p b? câu h?i tr?c nghi?m hoá sinh g?m 1000 câu chia ??u trong t?t c? 16 ch??ng.

Ch??ng 1: Hoá h?c Glucid

Ch??ng 2: Hoá h?c Lipid

Ch??ng 3: Hoá h?c Acid Amin và Protein

Ch??ng 4: Hoá h?c Hemoglobin

Ch??ng 5: Hoá h?c Nucleotid và Acid Nucleidc

Ch??ng 6: Xúc tác sinh h?c: Vitamin – Enzime – Hormone

Ch??ng 7: Khái ni?m chuy?n hoá các ch?t

Ch??ng 8: Chuy?n hoá n?ng l??ng

Ch??ng 9: Chuy?n hoá Glucid

Ch??ng 10: Chuy?n hoá Lipid

Ch??ng 11: Chuy?n hoá Acid Amin

Ch??ng 12: Chuy?n hoá Hemoglobin

Ch??ng 13: Chuy?n hoá Acid Nucleic

Ch??ng 14: Sinh t?ng h?p Protein

Ch??ng 15: Liên quan và ?i?u hoà chuy?n hoá

Ch??ng 16: Ph?n ?ng dây truy?n Polymerase

B? câu h?i ?i t? khái quát ??n chi ti?t các khía c?nh hoá sinh ??i c??ng dành cho sinh viên y khoa giúp n?m v?ng ki?n th?c, h? th?ng n?n b? môn cho các b?n. Ngoài ra, ?ây còn là b? câu h?i giúp sinh viên ôn t?p và thi c? m?t cách tr?n v?n nh?t.

Share bài vi?t ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f397177706874766972786c37656e322f25354259686f63446174612e636f6d25354425323031303030253230434155253230484f49253230545241432532304e474849454d253230484f4125323053494e48253230434f253230444150253230414e2e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply