Nhi?m Khu?n Huy?t T? Nhi?m Khu?n ? B?ng – 13/12/2019 BV Ch? R?y

Nhi?m Khu?n Huy?t T? Nhi?m Khu?n ? B?ng – 13/12/2019 BV Ch? R?y.

Tài li?u bài gi?ng m?i c?p nh?t t? ch??ng trình ?ào t?o liên t?c CME. ???c ph?i h?p t? ch?c b?i ??i h?c Y D??c HCM và b?nh vi?n Ch? R?y.

C?p nh?t ki?n th?c, quan ?i?m m?i trong ki?m soát nhi?m khu?n hi?n nay. Trình bày b?i các bác s?, các chuyên gia v? h?i s?c c?p c?u.

M?i ng??i có th? nh?p xem bài gi?ng ngay du?i ?ây:

1/ C?p nh?t ?i?u tr?: Nhi?m khu?n huy?t t? nhi?m khu?n ? b?ng

Ths. Bs. Mai Anh Tu?n

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f727178706f6d7a6574366d617836772f696e7472612532306162646f6d696e616c253230736570736973253230696e2532304943552e7064663f646c3d30″]

2/ Viêm phúc m?c th? phát: C?p c?u n?i – ngo?i khoa

Ths. Bs.Nguy?n Vinh Anh

[gget id=”2″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6f306b35307534726a647a336679702f56504d2d74682545312542422541392d7068254333254131742d434d452d323031392d66697273742d656469742e7064663f646c3d30″]

3/ Ca lâm sàng: B?nh án Viêm Phúc M?c

Ths. Bs. Nguy?n Ng?c Tú

[gget id=”3″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7067636e6d776c78396662737864702f422545312542422538364e482532302543332538314e2532304e4849454d2532304b4855414e2532302d25323064612532307375612d254334253931254333254133253230636875792545312542422538336e253230254334253931254531254242253935692e7064663f646c3d30″]

Leave a Reply