[Bài D?ch] Guidelines 2019 WSES – C?p Nh?t ?i?u Tr? Viêm Tu? C?p N?ng

[Bài D?ch] Guidelines 2019 WSES – C?p Nh?t ?i?u Tr? Viêm Tu? C?p N?ng

YhocData v?a tìm th?y m?t bài d?ch r?t hay này nên chia s? l?i m?i ng??i. Bài d?ch t? h??ng d?n phác ?? m?i nh?t c?a WSES 2019.

Bài vi?t này ???c d?ch thu?t t? bác s? H? Hoàng Kim. M?t bác s? h?i s?c c?p c?u ?ang công tác t?i b?nh vi?n Nguy?n Tri Ph??ng.

[adinserter block=”6″]

Bài d?ch khá dài kho?ng g?n 30 trang. C?p nh?t nh?ng ?i?m m?i trong ?i?u tr? viêm tu? c?p trên th? gi?i.

M?i ng??i có th? t?i và xem tham kh?o tài li?u [Bài D?ch] Guidelines 2019 WSES – C?p Nh?t ?i?u Tr? Viêm Tu? C?p N?ng ngay sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f6e72716172686234363239706779782f25354259686f63446174612e636f6d25354425323047554944454c494e452d323031392d575345532d562545312542422538302d56492543332538414d2d54254531254242254134592d43254531254241254134502d4e2545312542412542364e472e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply