Nh?ng V?n ?? Trong S?n Ph? Khoa – ?HYD C?n Th?

Nh?ng V?n ?? Trong S?n Ph? Khoa – ?HYD C?n Th?.

NH?NG V?N ?? TRONG PH? S?N KHOA (2010) ??I H?C Y D??C C?N TH? – B? MÔN PH? S?N Biên so?n : ThS. Nguy?n Qu?c Tu?n

M?t cu?n sách ng?n g?n v? lâm sàng s?n khoa. Bao quát nh?ng ??c ?i?m chính c?n thi?t lâm sàng. Là cu?n sách b? túi, d? dàng tra c?u ki?n th?c s?n khoa.

Bao quát toàn b? n?n t?ng s?n ph? khoa. T? ch?m sóc ti?n s?n, c?p c?u s?n khoa ??n các s?n b?nh, th? thu?t khác. Các b?n s? ???c bao quát khi ??c xong cu?n sách này.

N?i dung ng?n g?n, xúc tích. Ch? v?n v?n kho?ng 115 trang sách. Hy v?ng s? giúp ích nhi?u cho m?i ng??i. M?i ng??i có th? t?i sách sau ?ây.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f653137686d33686c726f35726662712f25354259686f63446174612e636f6d2535442532306e686e672d766e2d74726f6e672d736e2d70682d6b686f61792d636e2d74682e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply