Phác ?? ?i?u Tr? Ngo?i Trú Nhi Khoa – BV Nhi ??ng 2 HCM

Phác ?? ?i?u Tr? Ngo?i Trú Nhi Khoa – BV Nhi ??ng 2 HCM.

Cu?n sách th? 2 trong t?p phác ?? ?i?u tr? nhi khoa c?a b?nh vi?n Nhi ??ng 2 HCM. Phác ?? ?i?u tr? Ngo?i Trú.

Phác ?? ?i?u tr? ngo?i trú B?nh vi?n Nhi ??ng 2 – 2016 ?ã ???c vi?t theo h??ng ti?p c?n v?n ??, ch?n ?oán và ?i?u tr? m?t s? b?nh th??ng g?p t?i phòng khám.

M?c ?ích c?a phác ?? nh?m giúp các y bác s? nâng cao n?ng l?c. Giúp ch?n ?oán, kê toa h?p lý, sàng l?c b?nh chính xác,… Góp ph?n nâng cao ch?t l??ng ?i?u tr? ngo?i trú.

Share bài vi?t ho?c ch? vài giây ?? th?y Link Download bên d??i nhé !!

[gget id=”1″ url=”https://yhocdata.com/redirect/?url=68747470733a2f2f646c2e64726f70626f7875736572636f6e74656e742e636f6d2f732f7039376637793064366c6b686e64322f25354259686f63446174612e636f6d25354425323050484143253230444f2532304e474f41492532305452552532304e48492532304b484f412532302d2532304e4849253230444f4e47253230322532302d253230323031362e7064663f646c3d30″]

[adinserter block=”6″]

Leave a Reply